January 12, 2009

BIDAR DIST : DAILY CRIME UPDATE : 12-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-01-2009

C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤AzÀ DmÉÆÃUÉ rQÌ : ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà DmÉÆà ZÁ®PÀ£À zÀĪÀÄðgÀt

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :_

¢::11/01/09 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÉAPÀl vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-27ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä UÉÆëAzÀ EvÀ£ÀÄ UÀÄ®âUÁðPÉÌ DmÉÆà jÃ¥Éj PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É DzÀgÉ 10/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̽¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/2938 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä UÉÆëAzÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ DmÉÆ ¥ÀÆwð dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁAzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

C£À¢üÃPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ E§âgÀ §AzsÀ£À 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :- 

 ¢::11/01/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæèɵÀ£Àj ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ JZï¹-758 ZÀAzÀæ¥Áà gÀªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ DZÉUÉ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ PÁAiÀÄ®Ä 1630 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ ¨ÁåUÀ EnÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ PÁªÁ¸ÀQ §eÁd EzÀÄÝ £ÀA JªÀiïJZï-12/ J¯ï-9315 EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1)¨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á£ÀÄzÁ¸À ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-24ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ZÀAzÀ£ÀºÀ½î (2) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ ¤ÃgÀUÀÄqÉ ªÀAiÀÄ-19ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ZÀAzÀ£ÀºÀ°è CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²°¸À®Ä CzÀgÀ°è CPÀæªÁV ¸ÀV¸ÀÄwÛgÀĪÀ 91 ¨ÉÆä ¸ÉàµÀ® «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1630 UÀAmɬÄAzÀ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ C.Q 20,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ CQ 3020=00 »ÃUÉ MlÄÖ23,020=00gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

 

mÁæPÀÖgï ¥À°Ö : mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽvÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À zÀĪÀÄðgÀt 

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 11/01/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ  ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ   gɵÁä UÀAqÀ £ÉºÀgÀÄ PÀ®ÆègÉ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:11/01/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ mÁåPÀÖgï £ÀA:PÉ.J.39-1476-1477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ eÁAvÉ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgï£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ ºÀwÛgÀ PÉ£Á¯ïzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°èzÀÝ   £ÉºÀgÀÄ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ PÀ®ÆègÉ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ  mÁåPÀÖgï¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

¸ÉAnæAUï PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ : PÁ«ÄðPÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ªÀAiÀÄ;23 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;PÁzÉ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt  gÀªÀgÀÄ dUÀ£ÁxÀ eÉÆÃPÀgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ vÉÆÃUÀjAiÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÀvÀߥÁà ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á;CvÁè¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  §AzÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÉÃAnæÃAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ÀqÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ £ÉêÀPÉÌ §AzÀÄ dUÀ¼À : fêÀ ¨ÉzÀjPÉ 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 11/01/09 gÀAzÀÄ  1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð,   G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÃqÀgÀªÁr UÁæªÀÄ  vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt  gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀ AiÀiÁzÀªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ »AqÉÆ¼É gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11/1/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

D¹Û¸ÀA§AzsÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄd : ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä 

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/09 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 324, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 11/1/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ü ²æà CPÀ§gÀ vÀAzÉ ¸ÁzÀR RÄgÉʹ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, G:©jAiÀiÁ¤ ºÉÆÃmÉ¯ï ¸Á:RÄgÉʹ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »A¢¤AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ®Qëöä mÁQÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ CAUÀrUÀ¼À §UÉΠ NtÂAiÀÄ C«ÄÃgÉƢݣÀ ZË¢æ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ ºÁUÀÆ D¯ï dªÀÄvÀÄ® RÄgÉʹ læ¸ÀÖ d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À EzÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎ SÁ¸ÀV zÁªÉUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ §UÉÎ JgÀqÀÄ ¥Ánð £ÀqÀÄªÉ F »AzÉ dUÀ¼À ºÉÆÃqÉzÁlªÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ. F jÃw ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé EzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 11/1/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä mÁQÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ªÀÄl£À CAUÀr PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÀÄÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ ZË¢æ, C»ªÀÄäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ ZË¢æ, R°Ã® vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd, C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ ZË¢æ, C§ÄÝ® gË¥sÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ, ¨Á§gÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÉƢݣÀ ZË¢æ, ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À, ªÀĺÀäzÀ JPÀ¨Á¯ï, ªÀĺÀäzÀ £À²ÃgÉƢݣÀ E¤ßvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ , PÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èzÀÝ ªÀÄl£À CAUÀrAiÀÄ ºÁjhÄ vÀAzÉ C§Ý® PÀjA  EvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄl£À ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ VÃgÁQ ¸ÀA§AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A 143, 147,148, 323, 324, 504, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 11/1/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ü ²æà R°Ã® vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ZË¢æ 40 ªÀµÀð, G:¨ÉÃ¥Áj ¸Á:RÄgÉʹ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »A¢¤AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ®Qëöä mÁQÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ CAUÀrUÀ¼À §UÉÎ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ C«ÄÃgÉƢݣÀ ZË¢æ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ ºÁUÀÆ D¯ï dªÀÄvÀÄ® RÄgÉʹ læ¸ÀÖ d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À EzÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎ SÁ¸ÀV zÁªÉUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ §UÉÎ JgÀqÀÄ ¥Ánð £ÀqÀÄªÉ F »AzÉ dUÀ¼À ºÉÆÃqÉzÁlªÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ.F jÃw ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11/1/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉUÉ ®Qëöä mÁQÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ ¸ÀvÁÛgÀ EªÀ£À ªÀÄl£À CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è   CtÚ ªÀÄÄvÀÄðeÁ ºÁUÀÆ ¸ÀvÁÛgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CºÀäzÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ   CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CzÉ UÀ°èAiÀÄ°è£À ªÀÄl£À CAUÀrAiÀĪÀ£ÁzÀ ²æà ºÁf vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjA RÄgÉʹ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ CPÀ§gÀ vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ RÄgÉʹ, eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ºÁ¹AC°, ªÀÄÄ£Á¸À vÀAzÉ £À©¸Á§, «Ä£Ád vÀAzÉ ªÀÄÄPÁÛgÉƢݣÀ, ªÀĺÀäzÀ §¹ÃgÀ vÀAzÉ §ÄgÁ£ÉƢݣÀ, DjÃ¥sÀ vÀAzÉ GªÀÄgÀ¸Á§, ªÀÄÄTA vÀAzÉ U˸ÉƢݣÀ, ªÀÄįÉÛºÁA ªÀÄĩãÀ vÀAzÉ ¸ÀgÁzÀgÀ«ÄAiÀiÁå, ªÀÄĸÁÛPÀ vÀAzÉ «ÄÃgÁ¸Á§ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, ºÁUÀÆ ªÀÄl£À PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ   ¸ÀvÁÛgÀ£À CAUÀrAiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ   vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄl£À PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ & £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝgÀ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäA¢jUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ £ÁªÀÅ ¤AwzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄl£À PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ   ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 11/1/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ªÀÄÄeÁ«Äî vÀAzÉ vÁeÉƢݣÀ ZË¢æ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, G:QgÁt CAUÀr ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »A¢¤AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ®Qëöä mÁQÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ CAUÀrUÀ¼À §UÉΠ  NtÂAiÀÄ C«ÄÃgÉƢݣÀ ZË¢æ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ ºÁUÀÆ D¯ï dªÀÄvÀÄ® RÄgÉʹ læ¸ÀÖ d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À EzÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎ SÁ¸ÀV zÁªÉUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ §UÉÎ JgÀqÀÄ ¥Ánð £ÀqÀÄªÉ F »AzÉ dUÀ¼À ºÉÆÃqÉzÁlªÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ. F jÃw ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé EzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 11/1/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1655 UÀAmÉUÉ dªÀiÁ¬ÄvÉ læ¸ÀÖ PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ ¥sÀAiÀiÁd vÀAzÉ EPÁæªÀÄ RÄgÉʹ, SÁ°ÃzÀ vÀAzÉ £À©¸Á§, gÀhiÁAVÃgÀ vÀAzÉ £À©¸Á§, SÁzÀgÀ vÀAzÉ ¤©¸Á§ eÁQÃgÀ vÀAzÉ £À©¸Á§, U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ SÁ¹A C° J®ègÀÆ ¸Á:RÄgÉʹ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ   dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzsÀ& ¨sÁj UÁAiÀÄ , UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¯ÁjUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ 

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 10/01/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ D±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á|| a®èVð UÁæªÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ¯ÁjAiÀÄ°è £ÁUÀÆgÀ¢AzÀ PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉUÉ J£ï.J¸ï.J¸ï.PÉ. ¸ÀPÀÌgÉ ¥sÁåPÀÖj d£ÀªÁqÀPÉÌ ¯Áj £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ-d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ ªÀÄgÀR® ²ªÁgÀzÀ ªÁlgÀ ¦üîÖgÀ PÀbÉÃj zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J/39 J/8335 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ d£ÀªÁqÁ-PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. J¦/13/AiÀÄÄ/7293 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ E§âgÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwzÀÝ ¯Áj §®UÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÝzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ D±ÉÆÃPÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À¢AzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 279 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 11/01/2009  gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ   ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà gÁªÀÄ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; rVÎ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ gÁeÉñÀégÀ vÀAzÉ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¥Ánî ¸Á; £À¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ¦üîتÀiÁå£ï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁSÁð£ÉUÉ PÀ§Äâ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝjAzÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.JAJZï-26/J-3856 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁr gÁwæ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÀ°è   ¢£ÁAPÀ 11/01/09 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ  ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ UÀr ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÁUÀÄ JqÀªÉƼÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÄ WÀl£É 1430 UÀAmÉUÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹzÀjAzÀ F jÃw DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §gɹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.