January 16, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update,16-01-09

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-01-2009

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¥À°Ö : ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/01/09 gÀAzÀÄ 1730 WÀAmÉUÉ gÁeÉÆüÁ - gÁeÉñÀégÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀQAiÀÄ ºÀwÛgÀ  DgÉÆævÀ §®ªÀAvÉ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ aAZÉƽîPÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï ZÁA¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁPÀgÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁgÉ CAvÁ  ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁlzÀ CAUÀr ªÉÄÃ¯É zÁ½ DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ¨Ál°UÀ¼À d¦Û, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 15-1-2009 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ ©ÃzÀgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è DPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  gÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV   £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ°è M§â ¥ÀÄgÀĵÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ªÀÄ»¼ÉAiÀĪÀgÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¸À®Ä 1) ¦lgÀ ¸ÁÌl ªÀiÁ®Ö «¹Ì 750 JA.J¯ïzÀ 5 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 2)r.ªÉÊ.¹ «¹Ì 750 JA.J¯ï.zÀ MAzÀÄ ¨Ál¯ï 3) nZÀgÀì «¹Ì 750 JA.J¯ï.zÀ 2 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 4) 100 ¥ÉÊ¥ÀgÀì 750 JA.J¯ï.zÀ 10 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ J¯Áè MlÄÖ C.Q. 18000=00 gÀÆ.  1715 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÀ zÀ¸ÀÛVÃj ºÁUÀÆ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.     

 

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀÄvÀéPÉÌ dUÀ¼À : fêÀ ¨ÉzÀjPÉ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-                

¢£ÁAPÀ 15/01/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É ªÀAiÀÄ : 22 ªÀµÀð, ºÁUÀÄ £ÀgÉÃAzÀæ E§âgÀÄ §eÁd PÀªÁ¸ÀQ ªÉÆ. ¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆV §gÀĪÁUÀ §UÀzÀ® zsÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ oÁPÀÄgï ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ FUÀ ¤Ã£ÀÄ M§â£É ¹QÌ¢ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆÃl ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÀ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 

¯Áj ¥À°Ö : AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09  PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢::15/01/09 gÀAzÀÄ 1440 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÉÊAiÀÄzï eÁQgÀ C° vÀAzÉ C§ÄݯÁè gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ËqÀgÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀvï¢AzÀ £ÁgÀPÀqÀ¥À°èUÉ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢::14/01/09 gÀAzÀÄ §.PÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ  ZÁ®PÀ ªÀiÁvÁr gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ C°AzÀ £ÀgÀPÁl¥À°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 1145 UÀAmÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄ||¨ÁzÀ DgïnN ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ DZÉUÉ a¢æ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »ÃrvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ zsÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢ 15/01/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¯ÉʸɣÀì E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß zsÁ¨sÁzÀ ªÀiÁ°PÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV zsÁ¨ÁzÀ°è 3 ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁlð£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ°è E§âgÀ£ÀÄß »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥ÀÄmï¥À¼É, ¸Á: »¥ÀàgÀV 2] ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ £É¼ÀUÉ ¸Á:-d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV CAvÁ w½¹zÀÄÝ M§â£ÀÄ NrºÉÆVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ UÁdgÉ ¸Á-¨ÉÆøÁÎ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÁlð£À £ÉÆqÀ®Ä PÁlð£ÀzÀ°è 44 ¨ÉÆä ¸ÉàµÀ® «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ 1560=00 EzÀݪÀÅ ¸ÀzÀj CPÀäªÁV ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁrwÛzÀÝ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆzɪÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

DPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr : ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/09 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15-01-2009 gÀAzÀÄ ¨ÁªÀað UÀ°èAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ±ÉÃR ªÉĺÀ§Æ§ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ªÀÄįÁÛ¤ gÀªÀgÀ  vÁ¬ÄUÉ «£ÀB PÁgÀt dUÀ¼À JPÉ vÉUÉ¢¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝ jAzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.