January 15, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update-15-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-01-2009

 

ªÀÄ»¼ÉUÉ ¥sÉÆãÀªÀÄÆ®PÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/2009 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ¥ÁªÀðw ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀævÁ¥À gÁªÀ ªÀAiÀÄ 54 ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EªÀ¼ÀÄ ¥ÀÆ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÄAmÉ£Àì zÁªÉ ºÉÆrzÀÄÝ, ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¥sÀÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 02/09/08 gÀAzÀÄ 2115, 15/09/08 gÀAzÀÄ 1130 ªÀÄvÀÄÛ 27/11/08 gÀAzÀÄ 0815 WÀAmÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÉÆgÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 14/01/09 gÀAzÀÄ 1430 WÀAmÉUÉ ¦¹ £ÀA 26/2008 £ÉÃzÀÄÝ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ LªÀgÀ §AzsÀ£À 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢::14/01/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦JJ¸ïL[PÁ¸ÀÄ] oÁuÉAiÀÄ°èzÁUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ºÀÄ||¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1)²æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ 2) ²æêÀÄbÉAzÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ E§âgÀÄ ¸Á-ºÀÄ||¨ÁzÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀAiÀÄ w½¹ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¦¹-891, 1060 ºÁUÀÄ ¥ÉÆæÃ,¦J¸ïL gÁzÀ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÉUËqÁ EªÀgÀ¤ß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀÄ||¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «Që¸À®Ä C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ªÀiÁr »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¸ÀévÀÄÛ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ 1) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ²®ªÀAvÀ ¸Á-¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀºÀÄ||¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ¢AzÀ 1000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® CQ 1000=00gÀÆ¥Á¬Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ (2)gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¨ÉÆÃj ¸Á-¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ºÀÄ||¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ¢AzÀ 100=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® CQ 1000=00gÀÆ¥Á¬Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ (3) gÁdÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥ÁzÀ¥Áà UÀrUÉ ¸Á-PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è ºÀÄ|¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ¢AzÀ 100=00 gÀÆ¥ÁAiÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ 4) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¸Á-¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ºÀÄ||¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 100=00gÀÆ¥Á¬Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ 5) gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî ¸Á-nZÀgÀì PÁ¯ÉƤ ºÀÄ||¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 100=00gÀÆ¥Á¬Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀ¢AzÀ E§âgÀÄ Nr ºÉÆzÀgÀÄ CªÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÄ (2) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èuÁÚ ¨sÁ«. EzÀÝ §UÉÎ w½zÀÄ §AvÀÄ ¸ÀzÀj ºÀt ºÁUÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/09 PÀ®A 87 Pɦ DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ