January 14, 2009

Daily Crime Update 14-01-2009

 

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-01-2009

PÁ®Ä eÁj ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁ£É AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-

¸ÀAUÉÆüÀV UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ zÉÆr 38 ªÀµÀð,   ¸Á/ Z˽  vÁ/ ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw  HgÁzÀ ¸ÀAUÉÆüÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ¢£ÁAPÀ 09/01/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ £ÀAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÉÆüÀV ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á«AiÀÄ°è   PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 13-01-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV JvÀÄÛUÀ¼À ¸ÁUÁl ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À §AzsÀ£À

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/09 PÀ®A 279 L¦¹ 192(J) LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 13/01/2009 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. JZï.n. 626 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jwÃAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¯Áj ¤°è¸À®Ä ¸ÀÆa¹ «ZÁj¸À®Ä ¯ÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ 12 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É.  CzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ «gÀÄzsÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2009 PÀ®A. 279 L¦¹ eÉÆvÉ 192 (J) L.JªÀiï.«í JPïÖ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.