January 3, 2009

DAILY CRIME UPDATE 03-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-01-2008

ªÀÄlPÁ zÁ½ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/09 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 02/01/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì ZËr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ d£ÀjUÉ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ 1230 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 300/- £ÀUÀzÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆæ CqÉ¥Áà, £ÁdgÀ C° vÀAzÉ ªÀÄÄeÁ¥sÀgï C° gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸Àì£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ½nÖgÀĪÀ ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/01/09 gÀAzÀÄ 1530 WÀAmÉUÉ ªÉÄð£À ¦üAiÀiÁð¢ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¥À£À߯Á® eÉÊ£ï ªÀAiÀÄ 42 G §AUÁgÀ ªÁå¥ÀgÀ ¸Á: £ÀÆå ¥Á±ÀðªÀ £ÀUÀgÀ ©°ØAUï-3 J «AUï 302, zÉêÀZÀAzÀ £ÀUÀgÀ §»ÃAzÀgÀ ªÉøÀÖ ªÀÄÄA¨Á¬Ä EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/01/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨Á¬Ä ¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄA¨Á¬Ä£À°è GªÀigÀ mÁåªÀ®ì £ÀA PÉJ-01-©-4496 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¢£ÁAPÀ 02/01/09 gÀAzÀÄ 1000 WÀAmÉUÉ ¸Á¬Ä ¥ÁågÀqÉÊd zsÁ¨sÁzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÀzÀj §¸Àì §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è E½zÀÄ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÁåV£À°è EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 1200 UÁæAzÀ C.Q 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆîzÀ°è PÀnÖgÀĪÀ DPÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/01/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ²æà ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ «oÉÆèÁ vÀ¥À±Áå¼É ¸Á;¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 6/12/08 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖzÀ MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ C;Q;20,000/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JvÀÄÛ C;Q;8000/-gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀîªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁV¯Áè. F §UÉÎ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ, ¨sËgÁªÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ qÉÆÃAUÀgÉ, ªÀÄvÀÄÛ F±ÀégÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ qÉÆÃAUÀgÉ ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ §gɹzÀ ºÉýPÀAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.