January 30, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 30-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-01-2009


¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ §¸ï rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ ºÀ¸À£ÉÆÃ¢Ý£ï ¨ÁUÀªÁ£À EvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï. JPÀì.J¯ï. ªÉÆÃ¥Éqï £ÀA PÉ.J 39/2201 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ zÉñÀªÀÄÄR EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß «Ä¤ §¸À £ÀA PÉ.J 39/1859 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁvÀä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ, dÄeÁl £Àqɹ d£ÀjUÉ ºÀt ºÀwÛgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀjUÉ ºÀt PÀÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆr ¨sÁ°Ì ©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ/- UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý ºÀt ºÀwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà gÁªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ 70, ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀfÃgÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀÄvÀÄÛ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ RAiÀÄĪÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ 40 ¸Á/ªÀįÉèQ ªÀÄfÓzÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3320/- 2] 2 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3] 2 ¨Á® ¥É£Àß 4] MAzÀÄ CmÁè¸À ¸ÉÊPÀ® 5] MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® ¥ÉÆãï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPï ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà mÁæöå° ªÀÄzsÀå rQÌ : ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀj§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ DvÁä¹AUï vÀAzÉ zÉêÁ¹AUï 35 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä §eÁd ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-2824 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÁ®ÆPÁ aAZÉÆý¬ÄAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CmÉÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-32/J-2952 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ UÀuÉñÀ¤UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CmÉÆ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


¨sÁ£ÁªÀiÁw ªÀiÁrzÀÄzÁV DgÉÆæ¹ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/2009 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-01-2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà PÀĪÀiÁgÉ ¸Á: UËgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-1-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ MtÂAiÀÄ d£ÀgÁzÀ UÀzÀUÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ UÀzÀUÀAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è UÀzÀUÀAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ¹ªÉ PÁ¼ÀÄ ©¹¢Ý »ÃUÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUɯÁè ¨Á£ÀĪÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀzÀUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀ©â£À WÁtzÀ°è PÉÊ ¹®ÄQ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 287, 338 L¦¹ :-

¤Ã®PÀAoÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ©â£À WÁtzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÉÆý EvÀ£ÀÄ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è PÀ§Äâ WÁtzÀ°è ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ WÁtzÀ°è ºÉÆÃV ¨ÉÃgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄmÁ dÆeÁlzÀ £ÉêÀ ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝ MªÀð£À §AzsÀ£À

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì zsÀƼÀ¥ÉÃl UÀ°èAiÀÄ°è CªÀÄgÀ aPÀ£ï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ vÉÆA§vÀÄÛ gÀÄ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À«Ä vÀAzÉ d°Ã®«ÄAiÀiÁ ±ÉÃR 28 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G. ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á/ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400 gÀÆ 2) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-1 3) MAzÀĨÁ® ¥É£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl : E§âgÀ §AzsÀ£À

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ¨sÁ°Ì ºÀ¼É ¸À«ð¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ vÉÆA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt ºÀwÛÃzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀgÁd J.J¸À.L, JZÀ,¹ 580, ¦¹ 871,816, ªÀĦ¹ 1661 ºÁUÀÆ J¦¹ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀªÀÄ PÉ.J.38 f. 244 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì ºÀ¼É ¸À«ð¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ®PÀëöät vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G. eÁw PÀ¸À§Ä eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á/ zÉë £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 2] ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ®PÀëöät ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G. eÁw PÀ¸À§Ä eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á/ zÉë £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1805 gÀÆ 2) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-1 3) MAzÀÄ ¸ÉàöÊ¸ï ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆÃ£ï £ÀA 9964683013 4] MAzÀĨÁ® ¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦ÛªÀiÁr ¥ÀPÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlªÁqÀĪÀ°èUÉ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ 12 £ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À ºÀt d¦Û

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è JJ¸ïL ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹¦¹ 1544 CA¨ÁzÁ¸À ¹¦¹ 1535 C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1541 ²æäªÁ¸À ¹¦¹ 1526 U˸ÉƢݣÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ fUÁð [©] UÁæªÀÄzÀ°è zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 1240/- MAzÀÄ ¥Áè¶ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.JA ¸ÀwÛUÉÃj J.¦.¦. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ¨Á¯Áf £ÀUÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÉƼÀUÀqÉ, ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀÄgÀhÄÄQ £ÀA PÉ.J 29 E-77 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzÀPÉÌ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ±ÁPÀ C§¸ÀªÀðgÀ £ÀA 123.698.0.4315 CA.Q. 900/- gÀÆ G¼ÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À 16 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉaÑ£À ºÀt, ¨ÉÊPï-ªÉÆèÉʯïUÀ¼À d¦Û

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ²æÃ. J¸ï.J¯ï. G¥À¼ÁAPÀgÀ, rJ¸ï¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²æ ªÉÆ»vÉ ¸ÀºÀzÉêÀ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ , ²æà ¤gÀAd£À & ¨sÉÊgÀ ¦.J¸À.L (¥ÉÆæ) ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀgÁd J.J¸À.L, JZÀ,¹ 580, ¦¹ 871,816,858 ºÁUÀÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¹¦¹ 1293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è PÉÆuÉ £ÀA 102 gÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1835 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] zÀvÀÄÛPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà RAqÉæ 2] C¤® vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸ÀÄAmÉ 3] ±ÉÃR CPÀÛgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR C¨Áâ¸À° 4] gÁdÄ vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ Z˺Át 5] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀįÁègÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 6] ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Áà PÀ£ÀeÉ 7]gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀ ¸Á ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®èjAzÀ dÆfUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1]£ÀUÀzÀÄ ºÀt 16897 gÀÆ , 2]JgÀqÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãï , 3]MAzÀÄ EArPÁªÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãï , 4]MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ , 5]MAzÀÄ ¥sÁå¸À£ï ¥Àè¸ï »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ, 6]MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.39 JZï 9297 , 7] MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r qÁ£ï £ÀA PÉ.J 39 E 9587 ºÁUÀÆ 8]52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ . EªÀÅUÀ¼À£É߯Áè d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À §AUÀAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/09 PÀ®A 376 L¦¹ eÉÆvÉ 3 (3) (11) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 :-

¢£ÁAPÀ-29/01/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æêÀÄw eÁ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á-¤qÉèÁ£À EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁUÀdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-28/1/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß Hj£À ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É ºÀPÀÌ®Ä DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É ºÀPÀÌ®Ä DAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ NAPÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄÆ®UÉ£ÉÆÃgÀ EªÀ£ÀÄ gÀWÀÄ£ÁxÀ¥Áà ¸ÉÆãÀªÀiÁ¼É gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ £ËPÀjUÉ EzÀÄÝ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr `` K ºÉÆ°Û - ªÀiÁzÀÄVÛ gÀAr ¸Àƽ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀ£É d§j¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄ EzÀÝ ¢UÀA§gÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¯ÁvÁÌgÀªÁV d§j ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ KqÀUÉÊUÉ PÀaÑ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ AiÀÄwß¹zÀ DgÉÆæ

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-01-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ¥sÁwêÀiÁ UÀAqÀ ªÁºÉÃzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: C®ÆègÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ zÁªÀÇzÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ d«ÄÃgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸Á: D®ÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁvÁr¹ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ C¸ÀèA¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÀ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ£É. DUÀ DgÉÆæ C¸ÀèA vÀAzÉ zÁªÀÇzÀ«ÄAiÀiÁå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸Á: C®ÆègÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉtÄÚ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.