January 13, 2009

Daily Criem Update 13/01/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 13-01-2009

 ªÀÄlPÁzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À

 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦, PÁAiÉÄÝ :-

 ¢£ÁAPÀ: 12/01/09 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ  ºÀÄ||¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ £ÀA §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä   JJ¸ï¦ ºÀÄ||¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ¥ÉÆæÃ. ¦J¸ïL ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÉUËqÁ JJ¸ïL ¥ÀæºÁèzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦¹-1164, ¦¹-885 ªÀiÁtÂPÀ, ºÁUÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÁÌqÀ£À ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß dvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â£ÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ 01=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ, E£ÉÆßç⠪ÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ aÃn PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DUÁ J®ègÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä  1) ªÀĺÀ§Æ§ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ¥À讪ÀiÁr ¸Á-¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ 2) gÀ« vÀAzÉ ±ÀtÆäRAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ ¸Á-ºÀÄ||¨ÁzÀ (3) ¥sÀQÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ¥sÀvÀgÀĸÁ§ ªÀÄįÁè ¸Á-¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ¦qÀÆâ÷èr ªÀ¸Àw UÀȺÀ ºÀÄ||¨ÁzÀ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ .ºÁUÀÄ C°è EzÀÝ )£ÀUÀzÀÄ ºÀA 11,000=00gÀÆ 2) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï 3) JgÀqÀÄ ªÉÆçƮUÀ¼ÀÄ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÆzÉݪÀiÁ°£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁªÀ®ÄUÁgÀ¤UÉ PÀnÖ ºÁQ C¥ÁgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/09 PÀ®A 395 L¦¹ :-

¢: 11-12/01/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀÄ®èzÀUÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 7-8 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁªÀ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥Àæ±ÁAvÀ ªÀqÀØgÀ EªÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §mÉÖ ºÁQ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉƸÉzÀÄ ¸Àé®àzÀÆgÀ MAiÀÄÄÝ PÀnÖºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80,000/- 34 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 30 vÉÆ¯É ¨É½î MlÄÖ »ÃUÉ C.Q  4,23,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ¨ÉÆÃgÀªÉ®UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ Pɧ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ

 ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ 12-01-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢¥À vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ vÀ¼ÀWÀlgÀªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢. 11,12-01-2009 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀ½îSÉÃqÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ   ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À EvÀgÉ ºÉÆ®UÀ¼À°è ¨ÉÆÃgÀªÉ®UÀ½UÉ ºÁQzÀ PÉç® C.Q ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 20,000=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzÀå d¦Û

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ:12/01/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ°è M§â£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ®PÀëöät ¹.¦.¹:1282 ¥ÀæPÁ±À ¹.¦.¹:1186 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæà §AzsÀÄ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ 45 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì UÀ¼À£ÀÄß J®èªÀÇ 180 JªÀiï.J¯ï. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ.1,755/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 UÁAeÁ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À §AzsÀ£À

 ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/09 PÀ®A 20[©] [11] [©] J£ï.r.¦.J¸ï JPÀÖ :-

 ¢£ÁAPÀ: 12-01-2009 gÀAzÀÄ eÉÆÃd£Á §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁzÀªÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ   ¨ÁåUÀ£À°è 8 PÉ.f CgÉ ºÀ¹ UÁAeÁªÀ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß  £ÀA 06/09  PÀ®A 295 L.¦.¹.:-

 ¢:12/01/09 gÀAzÀÄ  eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÉæöʸÀÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ ²®Ä¨ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¸ÉUÀt §½zÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á/ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ 12/01/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N. JA.©. £ÀUÀgÀ ºÉÆgÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ E-ªÉÄ¯ï ¸ÀAzÉñÀzÀAvÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀàgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀ£ÀߥÀUÉÆüÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/01/09 gÀAzÀÄ vÀqÀPÀ® UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆZÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ CmÉÆ jPÁë £ÀA PÉJ-32/9631 £ÉzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 CmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°UÀ¼À ªÀÄzsÉå rQÌ                                        

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

 ¢£ÁAPÀ 12/01/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÉüÀªÁ EvÀ£ÀÄ CmÉÆ jPÁë £ÀA PÉJ-39/2936 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ gÉÃPÀļÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-38/3867 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12/01/2009 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 12 d£ÀgÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÄÝ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/01/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ-gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¹ªÁgÀzÀ°è ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA.PÉJ-38/928 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ  ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÉ 11 ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä                          

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢ eÉʲæ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ EªÀ£ÀÄ PÉ.E.© avÁ¥ÀÄgÀzÀ°è PÉ®¸À (PÀvÀðªÀåPÉÌ) ºÉÆUÀzÀAvÉ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£À ¤vÉå ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ CqÁØqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV   ¦.&f PÀA¥À¤AiÀÄ JjAiÀÄ¯ï ¥ËqÀgÀ, ±ÁåA¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ«ÄµÀ£À ªÉÄïɠ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwægÀĪÀ¼ÀÄ  MAzÉÆAzÀÄ ¸À® PÉ®¸À¢AzÀ «¼ÀA§ªÁVzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ  ªÀ¸ÀAvÀ EªÀ£ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ »ÃUÉ  ªÀiÁqÀÄwÛ¢j CAvÁ PÉýzÀPÉÌ  £Á£ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ   ¢£ÁAPÀ; 12-01-09 gÀAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß  UÀAqÀ¤UÉ ¤ªÀÅ F ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¤ªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉÆ CAvÁ CAzÀÄ   vÀPÀgÁgÀÄ  ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  CµÀÖgÀ°èAiÉÄ PÀgÉAl ºÉÆVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹ÃªÉÄ  JuÉÚ qÀ©â vÉUÉzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aêÀÄtÂAiÀÄ°è ºÁQ ¢Ã¥À ºÀaÑzÁUÀ   UÀAqÀ ªÀ¸ÀAvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀªÀ£É ªÉÄʪÉÄïɠ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀrØ ¥ÉnUÉ vÉUÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀߺÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀ®Äè ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 504, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/1/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ   ²æêÀÄw D¹AiÀiÁvÀgÀ£ÀÄß  UÀAqÀ ±ÉÃR PÀjA CgÀ§ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á:gÉuÁ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ K¦æ¯ï wAUÀ¼À°è CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ  3-4-08 gÀAzÀÄ   gÉÃuÁUÀ°è ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà ±ÉÃR PÀjêÀÄ vÀAzÉ RÄgÀ¶ÃzÀ«ÄAiÀiÁå CgÀ§ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ   ªÀgÀzÀPÀëuÉ JAzÀÄ 2.5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 80,000/- gÀÆ QªÀÄäw£À ªÀÄ£É §½PÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ,  PÉÆnÖzÀÄÝ  ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆArzÀÝgÀÄ. DzÁzÀ £ÀAvÀgÀ  ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ  ªÀģɬÄAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ £À£ÀUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áèl PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉüÀÄ JAzÀÄ ¥Àæw¢£À ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ §qÀªÀgÁVzÁÝgÉ CªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÉÆnÖzïzÁgÉ FUÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ K£ÀÄ E¯Áè JA¢zÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁSÁ°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÁðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ.