January 21, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Udpate, 21-01-2009

 This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-01-2009

 

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ : fêÀ ¨sÀAiÀÄ MqÀÄØwÛgÀĪÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 498(J), 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r¦ PÁAiÉÄÝ :-

 

¢£ÁAPÀ: 20/1/09 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ @ VÃvÁ UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 9/5/2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ²PÀëtPÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ®UÀßzÀ°è 61,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀÄwÛvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ®UÀß DzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ vÀ£Àß zÁA¥ÀvÀå fêÀ£À ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ PÀÆqÀ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ CvÉÛ ¤®ªÀiÁä ªÀiÁªÀ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ®UÀßzÀ°è PÉÆnÖzÁÝgÉ ªÀÄvÉÛ J°èAzÀ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 10/11/08 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, §¸ÀtÚUËqÀ vÀAzÉ °AUÀtÚUËqÀ ¥Ánî ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀAzÀjUÉ w¼ÀªÀ½PÉ ¤ÃrzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£À ¸ÀĪÀÄä£Éà PÀĽvÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ºÁUÉà ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 12/1/09 gÀAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£ÁAPÀ 12/1/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÁQzÀÄÝ ºÀt E®èzÉà §AzÀ°è ¸ÁAiÀÄĸÀÄvÉÛªÉ CAvÁ   fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà rQÌ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

 

¢£ÁAPÀ 20/01/09 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÉæ¥Áà vÀAzÉÀ §¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ CqÀvÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉ.J 38 JA.6786 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  rQÌ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÉÆèÉÊPï ¥sÉÆãÀ£À°è fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ MqÀÄØwÛgÀĪÀªÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå  15/09 PÀ®A 504,506, L.¦¹. :-

 

¢£ÁAPÀ 21/1/09 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ºÀ®¸É ªÀAiÀÄ:42 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀªÉÇðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÁ¬Ä® £ÀA§gÀ 9740563401 £ÉÃzÀjAzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9448025975 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄ»¼ÉUÉ £Á®éjAzÀ ºÉÆqÉzÀÄzÀ®èzÉ ªÀiÁ£ÀºÁ¤ ¥ÀæAiÀÄvÀß

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 341, 323, 540, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :


¢£ÁAPÀ 20-1-2009 gÀAzÀÄ 1110 ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19-1-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ   DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀqɪÀģɣÉÆgÀ 2) ®Qëöä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ 3)£ÁUÀªÀiÁä vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 4) GªÀiÁ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ DAzsÀæ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ªÀiÁ°PÀjUÉ £ÁªÉà »rzÀÄ PÉÆnÖzɪÉà CAvÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÀAqÀ PÀAqÀ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ »AiÀiÁ½¹ AiÀiÁPÉ ¨Éʢݢ CAvÁ CAzÀÄ zÁj vÀgÀ© PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É.

  

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : MªÀð£À §AzsÀ£À

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :

¢£ÁAPÀ 20/01/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀĺÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ »A¨Á°¹ »rzÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ Q±À£À vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUï gÁoÉÆÃqÀ 30 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á/ §UÀzÀ® [©] vÁAqÁ  CAvÁ ºÉ½zÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ ZÉÃPï ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä CAzÁdÄ 5 °Ãlgï C.Q. 500/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ CªÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¢é-ZÀPÀæªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ : MªÀð ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÀð ¥ÀgÁj

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 279. 337. 338 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ 

 

¢£ÁAPÀ 20-01-09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ZÁAzÀ vÀAzÉ £À¹gÉÆâݣï CvÁÛgÀ »¯Á®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĸÁÛ£À µÁ SÁ¢æ zÀUÁðzÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ¥sÀjÃzÀ¸Á§ ªÉÆüÀPÉÃj EªÀ£À eÉÆvÉ vÀ£Àß n.«.J¸À ªÉÆÃmÁgÀÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 39-E-5769 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) - »¯Á®¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ CwªÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n.«.J¸À UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ n.«.J¸À ªÉÆÃlgÀ  ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj rPÀÌ ªÀiÁrzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ 38 eÉ 4822 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

¤AvÀ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀ ¨ÉÊPï rQÌ : E§âgÀÄ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 20-01-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀįÁªÀÄ £À¹ÃgÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ    ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 26 - © 7685 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¼ÀªÁqÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ d®¸ÀAV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ r¸Éî ªÀÄÄVzÀ PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ r¸É® vÀgÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ zÀħ®UÀÄAr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¤AvÀ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà SÉüÀUÉ ¸Á: ªÉÆüÀPÉÃgÁ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä JqÀ UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ , ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ gÁuÉÃ¥Áà ¸ÉÆêÀÄ ¸Á: ªÉÆüÀPÉÃgÁ  JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĤUÉ «ZÁj¸À®Ä JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀªÉ CAvÁ ¤rzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À  §AzsÀ£À

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

 

¢£ÁAPÀ 20/01/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀjAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÉÆãÁ¼À gÀ¸ÉÛ ZÁAqɱÀégï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆãÁ¼À PÀqÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÁlÆð£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ  ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀÄ ¸ÉÆãÁ¼À gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÁAqÉñÀégÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ   ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ  gÁªÀŸÁ§ vÀAzÉ °A¨Áf EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ºÉÆgÀAr EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ PÁlÆð£ÀzÀ°è £ÀA.1 ºÉʪÉà «¹Ì JA§ 47 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q;1645=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

§¸ïì ªÀÄvÀÄÛ ¢é-ZÀPÀæªÁºÀ£À rQÌ : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀÀ 20/01/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫gÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄïɠ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA. PÉJ-32 J¥sÀ-1253 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ  ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ. EªÀ£À  vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀmÁ¬Ä ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀ۪ɠ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

¯Áj ZÁ®PÀ¤AzÀ NªÀgÀmÉÃPï ¥ÀæAiÀÄvÀß : ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ UÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 21/01/09 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA PÉJ-32/J-2169 £ÉzÀÝgÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢ CdAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

 

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

 

¢£ÁAPÀ 20-01-09 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ JJ¸ïL(J¸ï) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ aAvÁQ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀȵÀÚ vÀAzÉ CAeÁUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛ¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ® «¹Ì 180 JAJ¯ï AiÀÄļÀî 96 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ C:Q: 3840/ gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ