January 2, 2009

Bidar Dist. : Daily Crime Update-02-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-01-2009

 

ªÀÄPÀ̼À dUÀ¼ÀzÀ°è ±Á«Ä¯ÁzÀ zÉÆqÀتÀgÀÄ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/09 PÀ®A 323, 324, 504, 354, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01/01/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Áà ¨ÉÃgÁ¼É ¸Á: ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr EªÀgÀ ªÉƪÀÄäPÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ J1 ¨Á§Ä vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨ÉÆÃgÁ¼É FvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ Dl DqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ C¼ÀĪÀÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃr £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ýj JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨ÉÆÃgÁ¯É FvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉƸÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ©r¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÁ¨Áåræ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ DUÀ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ  C¤Ã® vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Áà ¨ÉÆÃgÁ¼É ¸Á: ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr FvÀ£ÀÄ CzÉà §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆgÀ¤ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÀÄlÄA§ ¸À»ÃvÀ ¨ÉÊPï ¤AzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÀiÁrPÉÆAqÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :- 

     ¢£ÁAPÀ: 01/01/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀvÀ¹AUÀ vÀAzÉ PÀ¯Áåt¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ªÉÄ°AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßKSɽî PÀqɬÄAzÀ ªÉƺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ºÁf«ÄAiÀiÁå ¸Á: ªÀÄĤÃgÀ¨ÁzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. J¦-09 J£À -2021 £ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹ÌqÀ ªÀiÁr PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÀÆÌlgï »A¢£À ¹Ãl ªÉÄÃ¯É CªÀ£À ºÉArÛ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ, ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ EvÀ¤UÉ §®PÉÌ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉArÛUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

DmÉÆà mÁæöåPÀÖgï rQÌ MªÀð¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ 

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-

 ¢£ÁAPÀ: 01/01/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼É ¸Á: ¨ÉÊgÀ£À½î ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀArÛ gÉÃSÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ CªÀÄÈvÀgÀrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀ£À ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¢AzÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/5479 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀPÉgÁ PÁæ¸À zÁn ªÉƺÀäzÀ ªÀÄdgÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÀåºÁ£À 2-30 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39 n-2048 £ÉÃzÀPÉÌ ¸À«ÄÃ¥À¢AzÀ ¸ÉÊqÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV mÁæPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨sÁUÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¯Áj ¥À°Ö AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è. 

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-

     ¢£ÁAPÀ: 31/12/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ§zÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-25 ©-6995 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: eÉwPÀÄgÀªÁr vÁ: GªÀÄUÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ vÀ£Àß ¯Áj »rvÀzÀ°è EnÖPÉƼÀî¯ÁgÀzÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

C£À¢üÃPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁ®Ä ¸À»ÃvÀ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :

     ¢£ÁAPÀ: 01/01/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ¹QÌzÉÝ£ÉAzÀgÉ gÀrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä ¥ÁågÀqÉÊd zsÁ¨ÁzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄ¯É ©AiÀÄgÀ ¨ÁqÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ï¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼À zÁ½ £Àqɹ 49 QAUÀ¦ü±ÀgÀ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38 E-6332 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.k

 

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ MªÀð£À ¸ÁªÀÅ 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :- 

     ¢£ÁAPÀ: 31/12/2008 gÀAzÀÄ ²æÃ. ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÆtð¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: D®ÆgÀ(PÉ) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¥ÀÆtð¹AUÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ¥ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ®VzÁUÀ JqÀUÀqÉ mÉÆAPÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.