January 9, 2009

BIDAR DIST : DAILY CRIME UPDATE :09-01-09

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-01-2009

 

¥ÉæëĹgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ¸ÀA§AzÀPÉÌ M¥ÀàzÀ AiÀÄĪÀwUÉ PÀ°è¤AzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ¤ÃrzÀ ¥Á®PÀgÀÄ 

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ : 8/1/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.UÀAUÀªÀiÁä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà gÁAiÀÄgÀ ¸Á;gÁAiÀÄ¥À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ qÁå¤AiÀÄ® JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ¥Éæ«Ä¹zÀÄÝ ,DgÉÆævÀgÀÄ EzÀPÉÌ wgÀ¸ÀÌj¹ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀÄ £ÉÆÃr ®UÀß ªÀiÁqÀĪÀzÁV ºÉýzÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ M¥ÀàzÀ PÁgÀt, DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ,fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¤jãÀ ¹AmÁåPÀì MqÉ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ zÀÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 447,427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 08/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.30 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É »AzÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.©. ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¹AmÁåPÀì ¤Ãj£À mÁåAPÀ£ÀÄß CgÉÆævÀgÁzÀ «¯Á¸À, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀĺÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

C£À¢üÃPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À 

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/09 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 8-1-09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ §®ªÀAvÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¯ÉʸɣÀì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ aîzÀ°è AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ªÀÄvÀÄÛ £ÀA.1 ºÉʪÉà ¥sÉÊ£À «¹ÌAiÀÄ  180 JA.J¯ïzÀ MlÄÖ 48 ¨Ál¯ï C.Q. 2160=00 gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀiÁ°£À ¸À»vÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÉƺÀgÀAUÉ qÉƼÀÄî ¨Áj¸À®Ä ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À :  gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A  323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-8/01/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ PÉÆlUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ ªÀiÁtÂÃPÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÀgÀªÀAzÉ gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¨ÁeÁ ¨sÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¢Ã¥ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À EvÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤rzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 08/01/2009  gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ²æà £Áå£ÉÆèÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÁUÀ£ÀVgÉ  ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀÀ°è ¢£ÁAPÀ 8/01/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ  DgÉÆævÀ¼ÁzÀ VÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAfêï EªÀ¼À ªÀÄUÀ D¢vÀå ºÀÆ«£À VqÀUÀ½UÉ ºÀaÑzÀÝ ªÀÄļÀÄî J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄļÀÄî J¼ÉAiÀĨÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄļÀÄî J¼ÉzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwۢݠ CAvÁ §rUɬÄAzÀ   JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è  ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                                                                                                                                                    

¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«Ä CwÃPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ AiÀÄvÀß : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä 

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 447, 295 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ; 08-01-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠠ªÀĺÀäzï RĶðzï C°SÁvÀ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀSÁ£ï C° gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ;7,8-01-09 gÀAzÀÄ  gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  ¸ÀgÀ¸Àéw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁA¨É ¯ÁqïÓ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸ÀªÀgÁ£À J. ªÀÄAqÉÆÃf UÉæêÀ AiÀiÁqÀðzÀ°è (¸ÀgÀ¸Àéw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ ) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15,20 ¸ÀªÀiÁ¢UÀ¼ÀÄ£ÀÄß  £É®¸ÀªÀÄUÉÆý¹ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁgÉAzÀÄ EvÁå¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÁÛqÀzÀAvÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 8/1/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ dªÀÄ®Ä ZÀªÁít gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ C¤Ã®¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ DªÁgÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ wgÀÄUÀÄwÛ¢ CAvÁ ¹nÖUÉ §AzÁUÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀlgÁd ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ DªÁgÀ C£ÀÄw CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ zÀ©âgÀĪÀÅzÀjAzÀ  PÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.