January 20, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update, 20-01-09

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 20-01-2009


ªÀgÀzÀQëuÉUÁV UÀAqÀ£ÀªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ ¹ªÉÄà JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQºÀZÀÑ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 498 (J), 504, 506, 109, eÉÆvÉ 34  L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/01/09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±Á»Ã£Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå EªÀ½UÉ ²æà ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á|| ±ÉÃPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ 6 ªÀµÀðzÀ PɼÀUÉ zsÁ«ÄðPÀªÁV «ªÁºÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ «ªÁºÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ, 10 PÉ.f. vÁªÀÄæzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ PÉÆlÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ CªÀ¼À CvÉÛ, £À¹ÃgÁ©, ªÀiÁªÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå, £ÁzÀtÂAiÀÄ UÀAqÀ dºÁAVgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ £À£Àß ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ KPÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è JAzÀÄ ºÉý ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄð£ÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj  ªÀiÁ£À¹ªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÀ¼À CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, £Á¢¤AiÀÄ UÀAqÀ, J®ègÀÆ ¸ÉÃj JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ Hl ºÁPÀzÉ G¥ÀªÁ¸À ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä CQÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ CQÌ CªÀ¼À CvÉÛ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ¸ÀÄjzÀ¼ÀÄ. DUÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠹nÖUÉzÀÄÝ ¤ªÉÃPÉ ¨ÉÃAQ ºÀZÀÄÑwÛj £Á£É ¨ÉAQ ºÀaÑPÉƼÀÄîvÉÛ£ÉAzÀÄ PÀrØ Vj ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±ÀjÃgÀ UÀA©ügÀªÁV ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

D¹Û dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt 

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA. 10/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 19/01/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ZÀl£À½î UÁæªÀÄzÀ §¸ÉÃt EvÀ£À ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «µÀÄÚgÀrØ vÀAzÉ C£ÀAvÀgÀrØ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á|| ZÀl£À½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CAzÀgÉ (eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ) §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.