January 31, 2009

Bidar District: Daily Crime Update, 31-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-01-2009

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É AiÀÄĪÀPÀ£À CªÀzÀ馅 : ¥Á®PÀjAzÀ MzÉ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 323 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ CªÀÄævÀgÁªÀ SÁ£Á¥ÀÆgÉ ¸Á; zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ügÀªÀgÀÄ gÁwæ ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀ°AUÀ¥Áà ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ wgÀÄUÁr £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁPÉ £ÉÆqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀiÁzÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : MAzÀÄ ®PÀëPÀÄÌ ºÉaÑ£À ªÀiË®åzÀ ªÀiÁ®Ä ¸À»ÃvÀ ªÁºÀ£À ªÀ±À

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 32, 34 PÉE PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ, ºÁUÀÄ ¥Àæ¨ÉÆñÀ£Àj ¦.J¸ï.L. ¤gÀAd£À, PÉ.J¸ï., ¨sÉÊgÉ ¦.J¸ï.L. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ JZï.¹- 582, «zsÁåzsÀgÀ J¦¹- 260, UÉÆæ£ÁxÀ ¦¹- 1530, PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L., ¹¦¹- 1616 ¸ÀAvÉÆõÀ, ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CA¨Á¸ÉÃqÀgÀ PÁgÀ JA.JZï. 24/ 55 £ÉÃzÀgÀ°è E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CzÀgÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) £ÀA.1 ºÉ滃 ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£À 9.6 C;Q; 19440/-, 2) ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï 8.6 gÀÆ 17,280/-, 3) £ÁPËl ©ÃgÀ PÁl£À MAzÀÄ C;Q; 960/-4) C¦üøÀgÀ ZÁ¬Ä¸ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® 24, C;Q; 1680/-, 5) MAzÀÄ §Æè lÄxÀ ªÉÆèÁ¬Ä® , C;Q; 5000/-, 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 780/-, 7) MAzÀÄ CA¨Á¸ÉÃqÀgÀ PÁgÀ JA.JZï. 24/ 55 C;Q; 55,000/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 1,00140/- ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ UÁAeÁ d¦Û

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 20 (©) 2(©) J£Àr¦J¸À PÁAiÉÄÝ 1985 :-

¢£ÁAPÀ 30/1/09 gÀAzÀÄ 1230 aAvÁQ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÉøÀégÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ OgÁzÀ ºÁUÀÄ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢, ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 18 PÉ.f UÁAeÁ, MlÄÖ C;Q; 18000/- £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæ §AzsÀ£À

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ §®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£À ºÉÆl®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 32 ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ¯ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï AiÀÄļÀî ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 1040/ gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉMqÉzÀÄ UÀÆAqÁ ªÀvÀð£É ¥ÀæzÀ²ð¹zÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 30-01-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Án¯ï gÀªÀgÀÄ aPÉÆgÀw¬ÄAzÀ PÀÆædgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ-J-32 JªÀÄ.4681 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj fÃ¥À¤AzÀ E½zÀÄ nPÉmï ºÀt eÉé¤AzÀ 10 gÀÆ £ÉÆÃl vÉUÉzÀÄ PÉÆlÄÖzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj PÉÆædgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄß ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ 10 gÀÆ nPÉÃl vÉUÉzÀÄ PÉÆüÀÄvÉÛãÉ, E£ÀÆß 2 gÀÆ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß vÀ¯É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ eÉÆgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.