February 1, 2009

Daily Crime Update-01-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-02-2009

¤°è¹zÀ ¯ÁjUÉ PÁgÀ C¥ÀWÁvÀ : ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄƪÀgÀ zÀĪÀÄðgÀt
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå36/09, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279, 304 (J) L¦¹

¢ 01/02/09 gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁ墲æà ¨Á§Ä ¥ÀmÉî vÀAzÉ eÉÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-¸ÉʺÉÃgÀ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á-d®¹AUÀ UÁæªÀÄ vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉý §gɹzÀ ¦ügÁåzÀÄ J£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ zsÁ¨ÁzÀ°è ºÁdjzÁÝUÀ ºÀĨÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°ÌÌ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁzÀ ±À§Þ PÉý £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÉlÄÖ ¤AvÀ ¯Áj £ÀA JªÀiïJZï-18/dqï-1217 £ÉÃzÀPÉÌ PÁgÀ £ÀA JªÀiïJZï-01/AiÀÄÄ-4015 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÀĨÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ U˽ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉlÄÖ ¤AvÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÁgÀ ¥ÀÆtð dfÓ ºÉÆV PÁgÀ£À°è PÀĽvÀ ªÀÄƪÀjUÉ vɯÉUÉ , JzÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ PÁj£À°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£É gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
D¹ÛdUÀ¼À : ªÀÄÄAeÁUÀgÀÄPÀvÁ PÀæªÀĪÁV JgÀqÀÄ ¥Á¼ÀAiÀÄzÀªÀgÀ zÀ¸ÀÛVj
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 20/2009 PÀ®A: 151,107 ¹.Cgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 31/01/09 gÀAzÀÄ 1630 WÀAmÉUÉ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨sÀUÀ¯É ªÀAiÀÄ 55 ¸Á: ªÉÆgÀRAr 2) ©üêÀäuÁÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¨sÀUÀ¯É ªÀAiÀÄ 48 ¸Á: ªÉÆgÀRAr gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ §AzÁjAiÀÄ §UÉÎ vÀ£ÀßzÀÄ £À£ÀßzÀÄ CAvÀ M§âjUÉƧâgÀÄ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É §qÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ agÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ E§âgÀ°® AiÀiÁgÁzÀgÀgÀÄ M§âgÀ fêÀ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAw PÁ¥ÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Àß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PËlÄA©PÀ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛPÀ®ºÀ PÀ®ºÀ MªÀð £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå : 1/09 PÀ®A : 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 30/1/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd CªÀ¸É ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð,eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ,G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¨sÉÆÃgÀ¸ÀĤ ¸ÀzÀå ¸Á:«oÀ® ªÀÄAzÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd CªÀ¸É gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉ D¹Û ºÀAaPÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀjAiÀiÁV EgÀzÀ PÁgÀt ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 29/1/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ,ªÀÄPÀ̼ÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ zɪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ ºÉÆgÀV£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqɪÀÅ, ªÀÄgÀÄ¢£À 1000 UÀAmÉUÉ £À£Àß UÀAqÀ ¨ÁVî vÉgÉzÉ EzÀÝjAzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁVî ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß UÀAqÀ bÁªÀtÂUÉ PÀnÖUÉ£ÉzÀPÉÌ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÀUÀ΢AzÀ PÉÆgÀ½UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 16/09 2) PÀ®A :
323, 354, 355, 420, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. 3(10), (14) J¸À.¹./J¸À.n JPÀÖ

¢: 31/01/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀÄ¤Ã¯ï ¥Ánïï EªÀgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½zÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄÊvÀÄA¨Á PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è eÁ° ¸À» ªÀiÁr CªÀ¼À ¸ÀA§¼À ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ C¹¸ÉÖAl nÃZÀgÀ ªÉÄïÁówUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ£Àß CtÚ£À eÉÆvÉUÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£Àß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄnÖzÀ CrUÉ AiÀiÁgÀÄ w£ÉÆߢ¯Áè CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.