February 22, 2009

Daily Crime Update - 22-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-02-2009

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ©Ãl PÀÄjvÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ 1945 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 2000 UÀAmÉÉUÉ aPÀÌ®ZÀAzÁ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆÌÃn ªÉÄÃ¯É £ÀA ¹J£ÉL 2278 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ 180 JªÀiï.J¸ï. £À AiÀÄÄJ¸ï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÝjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-21/02/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀÄteÉ ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁw-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-19/2/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉîzÀ°è ZÀºÁ PÀÆrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ«PÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀºÁªÀ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ZÉ°è PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ PÉøÀÄ PÀÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁ墣À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 323, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮vÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CqÀvÀ ªÀiÁPÉðlzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÀPÁj ¤Ãj£À mÁQUÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ºÉÆÃV £À¼À¢AzÀ MAzÀÄ PÉÆqÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©lÄÖ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆqÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÁUÀ C¯Éè ºÀwÛgÀzÀ°è ºÉƸÀzÁV CqÀvÀ CAUÀr PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄqÉÆý vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánî EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ »¸ÀÄPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄĶ֪ÀiÁr PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ PÀrzÀÄ ºÁQ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ UÀAqÀ£À JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.