February 16, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 16-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-02-2009


ªÀÄƪÀgÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ MªÀð¤UÉ §rUɬÄAzÀ xÀ½¹zÀÝPÉÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀ AiÀÄĪÀPÀ

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 15/02/2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸ï vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀ¸ÀÄÛgÉ gÀªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ ªÀÄ® «¸Àdð£ÉUÉ CAvÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ®PÀëªÀÄt ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ §½AiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄƪÀgÀÄ MªÀð¤UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 49/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 504,324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ::15/02/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ JA.J®.¹.¦ügÁå¢ ²æà C£ÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-gÉrØ ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14-2-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆî¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄAdÄ ¥sÀQÃgÀ ºÉÆÃmÉî JzÀÄgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ C°è £ÀªÀÄÆägÀ 1) eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÁqÀUÉÆAqÀ eÁ-PÀÄgÀ§ÄgÀ 2) ²ªÀuÁÚ vÀAzÉ ªÉÄʯÁj PÁqÀUÉÆAqÀ 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉÄʯÁj PÁqÀUÉÆAqÀ J®ègÀÆ ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ EzÀÄÝ £À£ÀUÉ eÁÕ£ÉÆèÁ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV §LzÀÄ 15 ¢ªÀ¸À ªÉÆÃzÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ DPÀ¼ÀÄ ¹ªÉÄAl gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ ºÉÆzÀgÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊ¢¢Ýj CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ £À£Àß §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁ ²ªÀ¥Áà EªÀgÀÄ §vÁ¬Ä¢AzÀ §® JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è JqÀ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ §gÉ ªÀiÁrzÀ CµÀÖgÀ°è C¯Éè EzÀÝ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀ®UÉ ªÀÄvÀÄÛ CfÃd ¥ÀmÉî vÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ±ÉÃjPÀ DVgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼ÉUÉ ¨ÉÊzÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¥ÁnzÁgÀjAzÀ zÀÆgÀÄ, ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä
1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A 324, 504, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-02-2009 gÀAzÀÄ 1315 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÁUÀªÉÆqÉ ¸Á;ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 14-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä EªÀ½UÉ EªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è «£ÁPÁgÀt ¨ÉʬÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 15-02-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀjUÉ ¤£Éß £À£Àß ºÉAqÀwUÉ JPÉ ¨ÉʬÄÝj CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ¨Á§Ä EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ýj £ÁªÀÅ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊ¢¯Áè CAvÁ ºÉý MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2009 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-02-2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÁUÀªÉÆqÉ ¸Á;ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 15-02-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÁUÀªÉÆqÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Éß £À£Àß ºÉAqÀwUÉ JPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý F PÀqÉ ¨Á ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ ¤£ÀßUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀjPÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÁAiÀÄPÁj n¥ÀàgÀ ZÁ®£É¬ÄAzÀ : MªÀð£À vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15/02/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀÄPÀgÀgÁªÀ ºÁ®PÉÆqÉ£ÀÆgÀ ªÀ 18 eÁåw ¨sÀUÀAvÀ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á D¯ÉÃA§gÀ vÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀAPÀgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀAPÀgÀ SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wgÀÄV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ CzÉà n¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄgÀ½ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ n¥ÀàgÀ qÉæöʪÀgÀzÀ JqÀPÉÌ PÀƽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀgÀÄ n¥ÀàgÀzÀ »AzÀUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ JªÀiï.r. E¸ÁPÀ° @ D¥sÉÆæÃd vÀAzÉ JªÀiï.r. ±ÉÃj¥sÀ ªÀ 22 G n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄjUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁåQìPÁå¨ï-DmÉÆà rQÌ : JAlÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 15/02/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà SÁ°AzÀ¥Á±Á vÀAzÉ EªÀiÁªÉƢݣÀ G¥ÁgÀ G PÀÆ° PÉ®¸À ºÁUÀÄ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¸ÀįÁÛ£À ¸Á ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄ E§j§âgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄPÉÌ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J/38/3838 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqÀ JzÁè¥ÀÆgÀ PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£Àß½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉ.J/38 2230 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 8 d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ , UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ , vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà rQÌ ªÀiÁr ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj : MªÀðªÀåQÛUÉ UÁAiÀÄ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 15/02/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ ©ÃgÀ§® gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; PÁgÀªÁgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢: 15-02-09 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä vÁAqɬÄAzÀ ¹ªÉÄ JuÉÚ vÀgÀ®Ä dªÀÄVUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ¢AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. J¦-23/AiÀÄÄ/116 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.