February 19, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 19-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-02-2009²Ã® ±ÀAQ¹ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀݪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 504, 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/02/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀiÁ£É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ PÉÊPÁr UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®°vÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAr¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯ÁåA¥À ºË¸ï «gÀÄzÀÞ ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 63,64, PÁ¦ gÉÊl JPïÖ 1957 eÉÆvÉ.420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 18-02-09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ r. £À«Ã£À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt zÉÆqÀدÁ G- ¹¤AiÀÄgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸ËvÀ -L¦DgÀ ¸Á; ©.87 JgÀ ¯ÉÊ£Àì PÁ¯ÉÆä ¨ÉÃUÀA¥ÉÃl ¹QAzÀæ¨ÁzÀ (J.¦.) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ¯ÁåA¥À ºË¸ÀUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ JªÀÄ.J¸À. ¯ÁåA¥À ºË¸ï ¹.JªÀÄ.¹ PÁA¥ÉèPïì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ夥sÁåPÀÑjAUÀ ªÀiÁPÉÃðnAUÀ r¹Öç§ÆånAUÀ ¸ÁÖQAUï, ¸É°èAUï ¸ÀÆàjAiÀĸï PËAlgÀ¦üÃl£À §UÉÎ mÉæÃqïªÀiÁPÀð PÁ¬ÄzÉ 63/64 PÁ¦gÉÊmï PÁ¬ÄzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Dgï.n.¹. §¸ï r¥ÉÆà ªÁtÂdå C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀĽUÉ §¼ÀPÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 50/09, PÀ®A: 448, 427 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 17/02/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ: f. gÀÄzÀæ¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.¹. §¸ï r¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉÃeÉgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÁtÂdå ¸ÀAQÃtð ªÀĽUÉ ¸ÀASÉå: 14 £ÀÄß ¢£ÁAPÀ 21/6/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß ²æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 14/02/09 gÀAzÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. ¢£ÁAPÀ: 22/06/08 jAzÀ 10/02/09 gÀªÀgÉV£À PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ zÉêÀt ¸Á/ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀĽUÉ ¸ÀASÉå 14 gÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ, CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ zÉêÀuÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C±ÉÆÃPÀ zÉêÀt EvÀ£ÀÄ F »AzÉ PÀÆqÁ C£À¢üPÀÈvÀªÁV D ªÀļÀVAiÀÄ°è ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãÀ ªÁå¥ÁgÀ £ÀqÉgÀ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, DªÁUÀ vÀªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgɪÀÅUÉƽ¸À¯ÁVvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÆgÉ ºÉÆVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄ£À« ªÀeÁAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À«Ää¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500/-gÀÆ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/09 PÀ®A 448, 427 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.DmÉÆÃ-¨ÉÊPï rQÌ : DmÉÆà ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 35/09 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 17/02/09 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. JªÀiï.r. ±À¦ü EvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17/02/2009 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè¢AzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. ±À¦üAiÀÄÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA: PÉJ-39/5946 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/E 3260 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

fÃ¥À-¨ÉÊPï rQÌ : MªÀð ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ
ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 36/09 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ.

¢£ÁAPÀ 16-02-2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á/ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀÄzsÁPÀgï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38-7331 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ n.«.J¸ï ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39-E-9260 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ §AqÉ¥Áà vÀ¼ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ®Ì¶ä @ «zÁåªÀw EªÀgÀÄ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀuÁÚ PÁæ¸À ¢AzÀ PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸ÀPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ zÀħ®UÀÄAr PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¹UÀ߯ï vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA: P.ÉJ-38 JªÀiï-1463 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ²æêÀÄw. ®Qëöä @ «zÁåªÀw EªÀgÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.


«zÀÆåvÀ PÀrvÀPÉÌ eÉõÁÌA ¹§âA¢UÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ
ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 37/09 PÀ®A: 323, 504, 506, 353 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 17-02-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ G/ ±ÁSÁ¢üPÁgÀ eÉøÁÌA ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAP:À 16/02/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¢üÃgÀ ¨sÀAiÀiÁå 2) «ÃgÀPÁAvÀ ZÀ¼ÀPÉ 3) zÀƼÀ¥Áà ¨sÀgÀ±ÉnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ «zÀÄåvï KPÉ vÉUÉvÁ EzÀÝj CAvÁ CAzÁUÀ PÀgÉAmï ¸ÀªÀi¸ÉåAiÀÄ §UÉÎ J¯Áè jÃwAiÀÄ°è «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ»w PÉÆlÖgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃPÀAvÁ PÀgÉAmï vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.


¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸À®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÀ¯ÉèªÀiÁrzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ
ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¸ÀA: 38/09, PÀ®A: 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 17-02-2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ: RvÀ®¥Áà §AzsÀÄ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð ¸Á/ JtPÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 02/02/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ 2) ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀĸÀªÀ¥Áà E§âgÀÆ ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸ÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ºÁåAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ £ÉÆÃqÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸À®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ RvÀ¯¥Áà EvÀ¤UÉ gÁqÀÄ, §rUÉ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2009 PÀ®A: 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¢£ÁAPÀ 18/02/09 gÀAzÀÄ 2130 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀĤÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/02/09 gÀAzÀÄ 1900 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ¥Á±Áå«ÄaiÀiÁå vÀAzÉ £À©¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 ¸Á:»ªÀÄävÀ £ÀUÀgÀ gÁeÉñÀégÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjUÉ £À£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉ AiÀiÁgÉÆ dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ýj CAvÁ PÉýzÁÝPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ eÁ«ÄÃzÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸À ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.