February 15, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 15-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-02-2009

¨ÉÊPï ºÁUÀÄ DmÉÆà rQÌ : DmÉÆÃzÀ°è MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 38/09 PÀ®A: 279,304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187LJA« JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 14/02/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀgÀqÁå¼À UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ°è ¸ÀÆÌ® qÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃzÀ°è ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ²PÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÁUÀÄ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ PÀgÀqÁå¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÆÌ® qÉà ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ EAUÀ¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ/PÀA¨ÁgÀ G/PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á/¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ£ÀÄß CmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°ÌUÉ 2245 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D£É ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ±ÉmÉÖ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ M§â »gÀÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §®UÀqÉ PÀĽvÀ «±Àé£ÁxÀ EAUÀ¼É EvÀ£À PÁ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÀiÁrzÁUÀ DmÉÆÃzÀ°èAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ £À£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀĪÀµÀÖgÀ°èAiÉÄà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ²ªÀPÁAvÀ ²PÀëPÀgÀÄ rQ̬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£À£ÀÄß J©â¹ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ,§®UÁ® ªÀÄƼÀPÁ°UÉ,JqÀUÁ® ªÀÄƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è C®°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÄÝ ¸ÀzÀj «±Àé£ÁxÀ EvÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ E¯Ád ¥ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14/02/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤ªÉñÀ£À DwPÀæªÀÄtªÀiÁrzÀÄzÀgÀ §UÉÎ dUÀ¼À : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 447, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 14/2/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® gÀºÉªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ¸Á§ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ±ÁºÁ¥ÀÄgÀ Nt ºÀÄ®è¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄĸÁÛPÀ vÀAzÉ «ÄÃgÀgÁªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Áèl £ÀA nJA¹ 26-218/26-224 £ÉÃzÀgÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀr PÀlÖ®Ä ¦®ègÀ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ü DgÉÆævÀjUÉ £À£Àß ¥ÁèlzÀ°è KPÉ ¦®ègÀ ºÁPÀÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 26/09 PÀ®A 447, 341, 323, 326, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/2/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà C®PÀÄAmÉ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ®Äè PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£É CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ºÉAqÀw ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 14/2/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«Ät ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/02/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì gÁfêÀUÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f/173 £ÉÃzÀgÀ°è ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì gÁfêÀUÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1115 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®UÀÄAmÉ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ©½ 5 °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ§âzÀ°è 3 °ÃlgÀ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA. QªÀÄävÀÄÛ 300/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀĪÀÄw §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄUÀÄ«UÉ rQÌ : vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄUÀÄ¥ÁgÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/02/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ C©ÃµÉÃPÀ ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÉÆr ¨sÁ°Ì gÉʯÉé ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ §¸À ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì CAZÉ PÀZÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ »AzÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ PÉJ-39-E-237 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬĪÀÄzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÀÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ¨ÉÊPÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄUÀÄ«UÉ rQÌ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ZÁ®PÀ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/02/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀAiÀÄĪÀiï vÀAzÉ dªÀiÁ® ¸Á§ ZËzsÀj EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ C°èAiÉÄà DlªÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ §Ä¸ÀgÁ ªÀAiÀÄ 5 ªÀµÀð EªÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-39-4127 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄUÀ£À£ÀÄß zÀÆj vÀAzÉUÉ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/09 PÀ®A 447,323,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.
-
¢£ÁAPÀ 13/02/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð PÀÄgÀ§ÄgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ½UÉ QüÀÄ ºÁQ CªÀÅUÀ¼À »AzÉ ©zÀÝ ¸ÉÃUÀt vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁªÀV£ÀégÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ²¯ÁªÀwUÉ J°è ¹PÀÌ°è AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÉÆüÀzÀ zÀAn¤AzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPï UÁ° ¨ÉÃ¥ÀðlÖPÁgÀt ZÁ®PÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ.11/09 PÀ®A. : 279,337, [f] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 14/02/2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üÃgÁå¢ ²æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀiÁqÀ§Ä¼ÀPÀgÀ ¸Á: GzÀVÃgÀ EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14/02/2009 AzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J.¦. 29/J-7782 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ, ªÀÄÄgÀ½zÀgÀ vÀAzÉ fvÉAzÀægÉrØ FvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬ÄwPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ-¸ÀAUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¼ÀvÀ [©] ²ªÁgÀzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ JvÀÛgÀ EzÀÝ dA¥À ºÁj¹zÁUÀ MªÉÄä¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÁ° ºÉÆgÀ½ PɼÀUÉ §zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÀÄ ºÀuÉUÉ , §®¨sÀÄdPÉÌ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.