February 3, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 03-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-02-2009


¤µÁ̼Àf fÃ¥À ZÁ®£É¬ÄAzÀ rQÌ : ¸ÀܼÀzÀ¯Éè MªÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 02/02/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ ¸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃPÀëzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄgÀÆgÀ ¢AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÁ±ÀªÀiÁä , ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÄ NtÂAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ CdÄð£À, ¸ÀĨsÁµÀ, ªÀiÁgÀÄw, ªÀiÁtÂPÀ, ¤ªÀÄð¯Á, UÉÆÃzÀªÀiÁä, gÀÆvÀªÀiÁä, a£ÀߪÀiÁä, ºÀtªÀĪÁé, ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÀªÀgÉ®è PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA JªÀiï,ºÉZï-13/ J-5742 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÄAeÁ£É ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÆÃPÀë ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄgÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ gÉêÀt¥Áà JPÀ¯ÁgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ZÁ®PÀ UÀt¥Àw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À §®PÉÌ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£Àß ºÉAqÀw PÁ±ÀªÀiÁäUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® PÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


JA.Dgï.J¥sï. mÉÊgï ±ÉÆà gÀÆA ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ mÉÊgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ zÉÆÃazÀ PÀ¼ÀîgÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/02/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ.ªÁºÀeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¤eÁªÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî ¸Á// ºÉÆZÀPÀ£À½î gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JªÀiï.Dgï.J¥sï. mÉæöÊj£À ±ÉÆà gÀÆA CAUÀr ªÀÄߣÁKSɽîAiÀÄ°èzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÀ «gÀ±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 01/02/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CAUÀrAiÀÄ°è £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå CªÀgÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr ±ÉÆà gÀÆA ªÀÄÄaÑ ±ÉÃlgï Qð ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 8:30 UÀAmÉUÉ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ CAUÀr vÉgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÉlÖgï Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÉÆÃr M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°zÀÝ mÉæöÊgïUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/02/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä mÉÊgï CAUÀr ±ÉÃlÖgï Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀr M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ºÉƸÀ mÉÊgïUÀ¼ÀÄ C.Q. 2,91,313/- gÀÆ. ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 33,370/- gÀÆ. »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 3,24,683/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÀȺÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀ vÀ¦àUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¥Án zÀÆgÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢:01/02/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ¨sÉnÖ PÉÆlÄÖ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, PÀtf UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ®PÀëöät gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÁAiÀiÁ¢UÀ½zÀÄÝ ¸ÉƸÉAiÀÄ dUÀ¼ÀPÁÌV PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢:02/02/09 gÀAzÀÄ 1400 ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀA ZÀAzÀæ¥Áà PÉÊPÁr ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á/ PÀtf. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆlÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆægÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä PÉÊPÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÁAiÀiÁ¢UÀ½zÀÄÝ ¸ÉƸÉAiÀÄ dUÀ¼ÀPÁÌV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:21/09 PÀ®A:324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ M§â£À zÀ¸ÀÛVj M§â ¥ÀgÁj

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 02/02/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ 18-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ §½ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà ±ÁªÀÄzÉÆgÀ ªÀ 40 eÁåw PÀÄgÀħ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀªÀÄoÁuÁ 2] £À«Ã£À vÀAzÉ JªÀ£ï ¸Á PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV £À«Ã£À vÀAzÉ JªÀ£À Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 120 ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀÄÝ D/Q. 4800/- gÀÆ. UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄlPÁ ºÉøÀgÀ°è ªÉÆøÀ : MªÀð£À §AzsÀ£À
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 02/02/09 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì gÉïÉé UÉÃl ¸À«ÄÃ¥À M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ vÉÆA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1615 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr » U˸ÉÆâݣÀ vÀAzÉ C±Áæ¥sÉÆâݣÀ ªÉĺÀPÀgÉ 40 ªÀµÀð G. ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ RqÀPÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 176 gÀÆ 2) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-1 3) MAzÀĨÁ® ¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É QüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀÝPÉÌ : DgÉÆæUÀ½AzÀ M¨ÁâvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 02/02/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà zË®¥Àà£ÉÆÃgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ §gɬĹzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:02/02/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁrzÀ ºÉÆîzÀ°è DgÉÆæ zÁ«ÃzÀ£ÀÄ vÉÆÃUÀgÉ ¨É¼ÉAiÀÄ VqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ KPÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÀ¤UÉ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ ¤AwzÀÝgÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀîvÀ£À ºÉÆÃj¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ zÁªÀÇzÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄUÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ£À£ÀÆß DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.