February 23, 2009

Daily Crime Update - 23-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-02-2009

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À : ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉ¢zÀjAzÀ ªÉÊQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 302, 504 L¦¹ :-

DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀĸÁÛ¥ÀÄgÉ ¸Á; ±ÁºÀUÀAd ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ «oÀ® ¸Á; ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ UɼÉAiÀÄgÁVgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀÄ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÁUÉÃAzÀæ£ÁxÀ ¹AWÉÆÃqÉ JA§ÄªÀgÀ ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¸ÀÄwÛzÀÝ PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀiÁgÀÄw DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ UÉÆÃqÉUÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 21-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉUÉ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ £ÁUÉÃAzÀæ ¹AWÉÆÃqÉ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£Éà PÉý vÉUÉzÀÄPÉÆ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ CqÀé£Àì PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ CAzÀgÀÆ PÀÆr¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr vÀ£Àß §®UÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁgÀÄw EªÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀÄzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ªÀiÁrzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è (¸ÀAUÁgÉrØ) ºÀwÛgÀ ¢; 22-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ «oÀ×¯ï ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À d¦Û

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ: 23/02/09 gÀAzÀÄ PÀ½îUÀÄqÀ ¦L C§PÁj «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉzÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 1220 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀiÁ£Á§zÀ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ 'L.©' gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAzÁdÄ 1230 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §eÁd ZÉÃvÀPÀ £ÀA J¦-12/2894 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr gÉÆÃr£À ¥ÀPÀzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß 1)¨ÉƤ ¸ÉàµÀ¯ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ. 1950/*- gÀÆ 2)£ÁPËl ºÉÊ¥ÀAZÀ ¸ÁæöÖAUÀ ©ÃAiÀÄgÀ 330 JªÀiïJ¯ï 44 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ.1540/-gÀÆ 3] MAzÀÄ §eÁd ZÉÃvÀPÀ J¦-12/2894 C.Q-22,000/- gÀÆ »UÉ MlÄÖ gÀÆ CQ,25,490/- ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ UÁAeÁ d¦Û

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A 20 [©] [11] [©] J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/02/09 gÀAzÀÄ 1150 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L OgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀĸÀÌ® PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÉñÀªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: PÉñÀªÀ vÁAvÁ dªÀÄV ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¤AzÀ 9 PÉ.f CgɺÀ¹ UÁAeÁ CA.Q 9.000/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ª UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ §AUÁgÀzÀ ºÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/02/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 32 eÁw ªÀÄgÁoÀ G: PÉ.J¯ï.E.n. r.Jqï PÁ¯ÉÃf£À°è ¦æäì¥Á® ¸Á/ ªÀ¼À¸ÀAUÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21/02/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀAl£À ¸ÀgÀ CA.Q. 60000/- gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ ªÀÄ®VzÀÝ PÉÆuÉAiÀÄ QlQAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ EzÀÝ PÀÆ®gÀ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ªÀÄ®VzÀÄÝ, gÁwæ CAzÁd 2400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ QlQAiÀÄ ¸À¥Àà¼ÀªÁVzÀÝjAzÀ JZÀÑgÀªÁV JzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀĪÀµÀ×gÀ°è QlQAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ PÀnÖUÉ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀzÀÄ£ÉÆÃr vÀPÀët ¨ÁåljAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ºÁQ £ÉÆÃqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀÄįÁèªÁ¯É FvÀ£ÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®VzÀ PÉÆÃuÉ ¥ÀgÀ²°¸À° PÀÆ®gÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ UÀAl£À ¸ÀgÀ EgÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£É PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:22/02/09 gÀAzÀÄ 1830 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ:40 ¸Á: ºÀÄtf gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà «ÃgÀ¥ÀàuÁÚ vÀÄUÀ±ÉÃnÖ EvÀ¤UÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ, FUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Á®ªÁV PÉÆÃlÖAvÀºÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÃzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 498(J),323,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/02/2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À»zÁ©Ã UÀAqÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «ªÁºÀªÀÅ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ±Á¨ÉÆâݣÀ ²PÀëPÀgÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ vÁ¬Ä UÀAqÀ¤UÉ 50,000=00 gÀÆ, ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÄ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀÄ ºÀ¹ìPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀªÀw jdªÁ£Á EªÀ¼ÀÄ OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëQAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¦üÃAiÀiÁ𢠮UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è £ÁzÀtÂAiÀiÁzÀ UÉÆÃjªÀiÁ©Ã UÀAqÀ ZÁAzÀ ¥ÀoÁtgÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ElÄÖ £ÀAvÀgÀ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¹Ã£Á UÀAqÀ CºÀäzÀ¸Á§gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼ÀÄ EnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£É vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. vÀÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¸ÀªÀw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¢£Á®Ä CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ E°è KPÉ G½¢gÀÄwÛ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 26/01/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 12 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ, ¸ÀªÀw jdªÁ£Á, ªÀiÁªÀ ±Á¨ÉƢݣï, CvÉÛ ©¸À«Ä¯Áè, £ÁzÀt eÉʧģÀ©Ã UÀAqÀ f¯Á¤, ¨sÁªÀ f¯Á¤ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ¸Á; PÉÆgÁå¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨Á£ÀÆ©Ã UÀAqÀ ±ÁzÀįïgÀªÀgÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀAr ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ½ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

lAlA UÉ r¹JªÀiï rQÌ wªÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/02/2009 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÊvÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ PÉÆÃn ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ J®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, gÀ« ªÀÄAoÁ¼É, eÉÊgÁd vÀªÀÄzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, zsÀ£ÀgÁd ºÀÄteÉ »ÃUÉ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ lAlA £ÀA. PÉJ-39/1220 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj lAlA ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. JzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ zÁæQë vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ r.¹.JA. £ÀA. PÉJ-04/6745 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lAlAzÀ §®¨sÁUÀzÀ »A¢£À ²ÃnUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ lAlAzÀ°è »A¢£À ²Ãn£À §® ¨sÁUÀPÉÌ PÀĽvÀ J®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹zÀÝUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÄgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

£ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A 380, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-02-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÄʯÁj ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉÉ ¢£ÁAPÀ 21, 22/2/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁwæ NzÀÄvÁÛ ºÁUÉ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÀPÉÌ ªÀiÁr ¨ÁV®Ä PÉÆAr ºÁPÀzÉ ªÀÄ®VzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ±Á®Ä ºÀaÑPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ §UÀ®°è MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀÄlPÉøÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ D ªÉüÀUÉ ¦ügÁå¢ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀßnÖzÁÝUÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÀÛ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ PÀ°è¤AzÀ JgÀqÀÄ ¸À® ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ §® ¨sÀÄdzÀ J®Ä©UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ°UÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ ¸ÀÄlPÉøÀÀUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÁtÂgÀ°®è ¸ÀzÀj ¸ÀÄlPÉøïÀUÀ¼À°èzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ºÁgÀ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©.JªÀiï CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ C//Q 12500=00 2) Q«AiÀÄ°è£À §AUÁgÀzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ 4 UÁæA C//Q 2000=00 3) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀ 4 UÁæA C//Q. 6000=00 4) MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ 25 ¨É½î £ÁtåUÀ¼ÀÄ C//Q. 6250=00 5) 5 vÉÆ¯É ¨É½î RqÀÎUÀ¼ÀÄ C//Q. 2500=00 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10000=00 gÀÆ¥Á¬Ä »UÉ MlÄÖ 39250=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¥À°Ö Qè£ÀgÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/09 PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/02/09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸Á; PÁ¥À¹ vÁ; f; £ÁAzÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.¦-09/JZï.J¥sï/6849 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¹ÃªÉÄmï vÀÄA©PÉƼÀî®Ä vÁAqÉÆÃgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ UÀ¥sÀgÀ EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PËoÁ [©] ©æÃeïzÀ MAzÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A 498(J), 306 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ B 22-02-2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ F ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀzÁäªÀw vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ¥ÀæeÉ ¸Á: alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Áééw @ ¸Á«vÁæ EPÉAiÀÄÄ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁåw ¥ÀjÃl EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æw ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 28-10-2008 gÀAzÀÄ CAvÀgÀ eÁåw gÀf¸ÀÖç ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ CªÀj§âgÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À PÁ® G½zÀÄ £ÀAvÀgÀ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀÄ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ UÀtÆgÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArzÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä, vÀªÀÄäääA¢AiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ EªÀjUÉ §gÀ®Ä PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ UÀdgÁ¨Á¬Ä ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ¸ÀwñÀ, C¤Ã®, ¸ÀĤî ºÁUÀÄ £ÉUÉt (¸ÀwñÀ ºÉAqÀw ) PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀĤUÉ CAvÀgÀ eÁwAiÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 14-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ F ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 20-02-2009 gÀAzÀÄ F ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ ªÀÄrªÁ¼É±ÀégÀ UÀ«UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ CAvÀgÀ eÁåwAiÀÄ «ªÁºÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄ« ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è EgÀ¨ÉÃqÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀºÀ §g¨ÉÃqÀ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄÄݺÉÆÃzÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 22-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Áéw EªÀ¼ÀÄ ¹ÃgɬÄAzÀ gÀÆ«Ä£À bÀwÛUÉ EgÀĪÀ PÀ§âtzÀ gÁr£À PÉÆArUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Áéw @ ¸Á«vÁæ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁíºÀß 1 UÀAmɬÄAzÀ 1-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸Á«UÉ F ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ PÁgÀtªÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÁªÀÅ PÀaÑ ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/02/09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ¸Á; PËoÁ [PÉ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ§Äâ ¨ÉUÀA EªÀ¼ÀÄ UÉÆÃn DqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV MAzÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ vÀÄw£À°è UÉÆÃmÉ ©¢ÝzÀÄÝ UÉÆÃmÉ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ §®UÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ aPÀ¥ÉÃl ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀåQÛAiÉƪÀð£À ªÀÄgÀt

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 3/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/02/09 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ®PÀëöät vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ «oÀ® vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀßUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸Á® DVzÉ CAvÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ 1050 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦ügÁå¢ ªÀĺÀäzï C¯ÁÛ¥sÀ vÀAzÉ CºÀäzï RÄgɶ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀ ºÀĪÀÄ£ÁzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ U˸À vÀAzÉ ®wÃ¥sÀ±Á EªÀgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è «Ä¤Ã mÁmÁ J¹E UÀÆqÀì jÃPÁë £ÀqɬĸÀ®Ä G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¥sÁåQÖçÃAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¯ÉçgÀUÀ½UÉ ¢£Á®Æ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥sÁååQÖçÃUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀÄ£À: ¸ÁAiÀÄAPÁ® ©lÄÖ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21-2-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ËqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ jPÁë ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 3-4 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉ»rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ ¸À»vÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.