February 11, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 11-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-02-2009


DmÉÆà ¥À°Ö : ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A ,279,337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/02/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÁåºÀß vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgï UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ zÉêÀPÀvÉÛ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4035 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀıÀ¥Áà ¸Á; PÀAUÀn EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤ DUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÁUÀ DmÉÆà ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯É DmÉÆà ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ ¨É¤ß£À bÉÃ¥ÉàUÉ vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ¥ÉưøÀjAzÀ zÁ½ gÀÆ. 5000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀ±À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 328 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.32,34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ; 10-02-09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ J¸À.f. PÀ½îUÀÄqÀØ ¦.L C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ 50 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q 5000/- gÀÆ, 180 JªÀÄ.J¯ï JgÀqÀÄ ±ÁåA¥À® ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉÃðlPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁQëºÉýzÀÝPÉÌ : ¸ÁQëzÁgÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ xÀ½¹zÀ E§âgÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10/02/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀ 55 G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ amÁÖ ªÁrzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ªÀÄUÀ ¢Ã°¥À EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉAPÀl£ÀAvÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë ºÉý¢ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ Jzɬİè MzÀÄÝ ºÁUÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DmÉÆà ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ DmÉÆà ¸ÀªÁgÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ ZÁ®PÀ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 10/02/2009 gÀAzÀÄ 1535 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀ£ÀßPÀnÖ ªÀ 37 ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À vÁ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ f»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ¥ÉÆð¸À £ÀA§gÀ 296 DlÆ £ÀA. PÉ.J/38/2557 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆævÀ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ü¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¯Áj ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ : ¯Áj dRA AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀÅ £ÉÆêÀÅ DVgÀĪÀÅ¢®è.
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/02/09 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ¥ÀgÀ¹ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ©.f.Dgï. zsÁ¨ÁzÀ §½ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀÄV, ¸Á// PÉÆrè, vÁ// aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÁºÀ£ÀªÀÅ qÁåªÉÄÃeï DVgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß½zÀ AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĤgÀ¥Á±Áå vÀAzÉ gÁd ªÀĺÀäzÀ ¹¯ÉÃzÁgÀ, 40 ªÀµÀð, ¸Á// ©gÁzÁgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ MªÀð£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 323. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/02/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ªÉüÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà CUÀ¸É, ¸Á// gÁdVÃgÁ gÀªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀAzÉ ¸ÀªÀiÁ¢UÉ zÀ±Àð£ÀPÁÌV ºÉÆÃzÁUÀ C°èUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á// gÁdVÃgÁ EªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ, ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄZÀÑ JAzÀÄ »AiÀiÁ½¹ : ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L

¢£ÁAPÀ 10/02/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ®PÀëöät qÉÆtUÁAªÉ d: J¸ï.¹ ºÉƯÉAiÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀÄZÀÑ gÀWÀÄ£ÁxÀ¤UÉ DgÉÆæ ¥À¥ÀÄà K ºÀÄZÀÑ gÀWÁå CAvÀ PÀgÉ¢zÀÝPÉÌ ¤Ã£É ºÀÄZÀÑ CA¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉäßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DvÀ¤UÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ©¯ïè PÉýzÀÝPÉÌ : ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 23/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 10-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉPÀì¨ÁgÀ ºÉÆÃmÉ®UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À VgÁQUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄzÀå ¥Á£À ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAdÄ ªÉÃlgÀ EªÀgÀÄ ©¯ï vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ©®Äè PÉÆqÀzÉ ºÉÆmÉ¯ï ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ©¯ïèè PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ ©®Äè PÉÆrj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ E§âgÀÄ ©®Äè PÉÆnÖgÀĪÀ¢¯Áè, CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ J. ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ ¥Éưøï EzÉÝ£É £À£ÀUÁåPÉ ©®Äè PÉüÀÄwÛ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ gÉPÀì ¨ÁgÀ ºÉÆÃmÉ®zÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®PÉÌ §AzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¤AzÀ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA014/09 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A324,504 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 11/02/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) ²ªÁgÀzÀ°è 50 JPÀgÉ ºÉÆ®«zÀÄÝ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) UÁæªÀÄzÀ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ 2) zsÀ£Áf vÀAzÉ gÁªÀÄf zÁ§PÉ 3) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄ PÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ £ËPÀj ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ® PÀÆqÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆ®zÀ°èzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¢AiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆqÀ°¤AzÀ®Ä UÉÆwÛzÀgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ J£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ ¸ÀĪÀĤzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ FUÀ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ JvÀÄÛUÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è PÀlÄÖwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EgÀÄvÁÛgÉ. ¤Ã£É PÀÄqÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÁzÀ ¨Á¯Áf ªÉÄÃvÉæ, zsÀ£Áf zÁ§PÉÌ, £ÁgÁAiÀÄt PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå DgÉÆævÀ¤UÉÀ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ£É dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀ¸ÀAvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.