February 5, 2009

Bidar District : DailyCrime Update : 05-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-02-2009


fÃ¥À ¥À°Ö : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ : MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RvÀUÁAªÀ - ºÀPÁöå¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï.30/©;1406 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ 1705 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÁ£Áf ªÉÄÃvÉæ, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀ®ªÀÄqÀUÉ, 3) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ §¥ÀZÉqÉ ¸Á; J®ègÀÄ ºÀPÁöå¼À gÀªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÃvÉæ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ, ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀjUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀ®ªÀÄqÀUÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ; PÀÄgÀħ ¸Á; ºÀPÁå¼À. EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-02-2009 gÀAzÀÄ GzÀVÃgÀ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dUÀ¼ÀªÁr : gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 143,147,341,323,324,504, eÉÆvÉ 149 L.¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 04/2/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ RĨÁ PÁ¯ÉÃd UÉÃn£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd eÉÊzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8-10 d£ÀgÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄdzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR µÀjÃ¥sï gÀªÀjUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


JgÀqÀÄ UÀÄA¦£À £ÀqÀÄªÉ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è dUÀ¼À, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAw ¨sÀAUÀ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 27/09 PÀ®A: 160 L.¦¹.

¢£ÁAPÀ 4/2/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ gÉuÁUÀ°èAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Ánð 1: 1) ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, eÁw:¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á:gÉuÁUÀ°è ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÉuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥Ánð 2: ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÁA§¼É ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw:¸ÀªÀÄUÁgÀ E£ÀÆß M§â¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÉuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr M§âgÉƧâjUÉ ¨ÉÊzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ,PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ , ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÁQ ºÀt »A¢gÀÄV¸À®Ä PÉýzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæ
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. :-20/09 PÀ®A ;-324,504, L.¦.¹

²æà ªÀÄw SÉÊgÀÄ£À¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀ©Ã§«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð ¸Á; ±ÁºÀ¥ÀÆgÀUÉÃl ©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÉÊ PÀqÀ CAvÀ 10.000=00 gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÀgÀ°è 4000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÁ¥À¸À ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 05-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ E£ÀÆß G½zÀ 6000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ K gÀArà ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ E¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éèà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÉÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛzÉß CazÀÛ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.