February 26, 2009

Daily Crime Update - 26-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-02-2009

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 32,34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ; 26-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ PÀ£Àß½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ .¦¹.1321,1584 ºÁUÀÆ 2 ¥ÀAZÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ£Àß½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ZÁA§¼À PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ «ZÁj¹¯ÁV CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÉÊ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã¹ £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀgÀ°è 40 ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 1200 EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.