February 21, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 21-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-02-2009

ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A 447, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/02/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì D±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀÛwgÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ¸Á: D±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀ£À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÀÄĽî£À PÀmÉÖUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢: 20-02-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


GzÀgÀ ¨ÉÃ£É vÁ¼ÀzÉ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 20/2/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥sÉÆêÀÄÄ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ¥ÀªÁgÀ eÁ-®ªÀiÁt ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ DgÀÄ ºÉtÄÚ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀ°è »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ feÁ¨Á¬Ä CAzÁdÄ 28 ªÀµÀð EªÀ½UÉ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼ÀzÀ PÀAlÄ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁzÀ UÀAUÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ RĨÁ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ EvÀ¤UÉ feÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÁgÉ. CªÀjUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DªÁUÀ DªÁUÀ ºÉÆmÉÖ ¨É£É §gÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆÃA¢gÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 19/2/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ feÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ©â£À ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄt¸À®Ä ºÉÆÃV PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ : ªÀåQÛAiÉƪÀð£À ªÀÄgÀt
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 5/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-


¢£ÁAPÀ: 20-02-2009 gÀAzÀÄ WÁl¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÉñÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ºÀÄtĸÀ£Á¼É eÁ- ªÀiÁgÁoÁ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð G- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀªÀgÀÄ PÀ©â£À vÉÆlzÀ°è PÀ©âUÉ ¤gÀÄ PÀÆr¸ÀĪÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀgÁªÀ ºÀÄt¸À£Á¼É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÉîgÀ CAUÀrUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 341, 420, 406 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 01/02/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄãï gÉÆÃqÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ G:mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ£À mÉîgÀ CAUÀrAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Áà EAqÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÉƸÀ ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ K¸ÀVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÁ ¢: 20-02-2009 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁ°AUï ¹¦¹-1617 gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlð CzÉñÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA: 211/09 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¥Éưøï vÀ¥ÁµÀuÉ ªÉÃ¼É DAzÀæ §¸Àì£À°è UÁAeÁ ¸ÀgÀ§gÁdÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 20(©)(1) J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ. 1985 :-

¢£ÁAPÀ 20/02/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩. £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ vÀAzÉ ©. ¥Á¥ÀÄgÉrØ 57 ªÀµÀð eÁw gÉrØ ¸Á// PÀA¢UÁæªÀÄ vÁ// ¸ÀAUÁgÉrØ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/02/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1814 UÀAmÉUÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ZÉPÀÄÌ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ J.¦.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA J¦-28/gÀhÄqï-3394 £ÉzÀÝ£ÀÄß §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj §¸ï ¤°è¹ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¥Áå¸ÉAdgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ nPÉmïUÀ¼À£ÀÄß ZÉPÀÄÌ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ §¹ì£À mÁ¥À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ®UÉÃd ZÉPÀÄÌ ªÀiÁqÀ®Ä 5 ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à ºÀÄt¸É ºÀtÄÚ EzÀÄÝ G½zÀ aîzÀ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è M¼ÀUÀqÉ UÁAeÁ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ §UÉÎ §¹ì£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä UÁAeÁ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄÝ C®è CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.