February 24, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 24-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-02-2009.

ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉzÀÄ »A¸É ¤Ãr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-2-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gɵÁä UÀAqÀ ªÀĺɧƧ ±ÁºÁ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï ªÀĺɧƧ ±ÀºÁ EvÀ£À QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV PÉÆçâj JtÂÚ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè PÁgÀt QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ C®èzÉ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄįÁÛ¤ ±ÀºÁ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÉưøïjAzÀ zÁ½ : C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV fÃ¥À£À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/02/09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃ¯É J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÉ.J 38 f.173 f¥ï £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1445 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ZÁ®PÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á¬Ä§uÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà U˽ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw PÉÆý G. ªÉÊ£À±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ fÃ¥À ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1] UÀÄqÀ qÉà «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 15 PÁlð£ï CA.Q 23,248/-2] AiÀÄÄ.J¸À.«¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 7 PÁlð£ï CA.Q 12925/-3] Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸À 180 JA.J® £À 43 ¨Ál® CA.Q. 1654/-4] J.1 «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 5 PÁlð£ï CA.Q. 7622/- 5] ºÉʪÉà qÁæAiÀÄ f£ï 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 1 PÁlð£ï CA.Q 1582/- 6] £ÁPÀ Ol ©ÃAiÀÄgÀ 650 JA.J® £À 24 ¨Ál¯ï CA.Q 1608/- »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ CA.Q. 48,639 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¨ÉÊPÀUÉ rQÌ : MªÀð AiÀÄĪÀPÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 30/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀB 20-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀ¼ÉUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ.38/5316 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ OgÁzÀUÉ §gÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ. 39/674 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C°èAzÀ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23-02-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£Á¯ÉAiÀÄ gÉÆZÉÑ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ©nÖzÀÝPÉÌ £ÉgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 23/02/2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà §¥ÁàgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ VgÉ¥Áà ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉêÀiÁ gÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉlÖ UÀzÀÝ® ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©qÀÄwÛ¢Ýj, ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö : ªÁºÀ£À dRA, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-02-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ ¨sÀÄgÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23-02-09 gÀAzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£À (407) £ÀA PÉJ 39/5785 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É M§â ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ OgÁzÀ (±Á) ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22, 23-2-09 gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀÄ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ°ì (J¯ï) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÁ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À JqÀ ¨sÁUÀzÀ ±ÉÆà ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ªÀUÉÊgÉ ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉAqÀw ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ¨ÉÊPÀ¥À°Ö : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ZÁ®PÀ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/02/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤¯ÁA©PÁ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-2655 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ vÀVΣÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ªÀiÁrzÁUÀ UÁr ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.