February 17, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 17-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-02-2009


ªÁºÀ£À rQÌ : MªÀð ªÀAiÉÆà ªÀÈzÀÞ ªÀåQÛAiÀÄ zÀĪÀÄðgÀt
§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 16/02/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 jAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁºÉ-9 gÀ°è ¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ©.f.Dgï. zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, PÁ®UÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨É¤ßUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï SÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ zÉéõÀPÉÌ : ªÀÄƪÀgÀÄ AiÀÄĪÀPÀjAzÀ MªÀð ºÀÄqÀÄVAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 366,eÉÆvÉ.34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(11) J¸À.¹/J¸À.n :-

¢£ÁAPÀ; 16-02-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÀÄ. gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ HlzÀ ©ÃqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ±Á¯É¬ÄAzÀ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è »AzÉ DzÀ dUÀ¼ÀzÀ »£Àß¯É zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ E¸ÁPï vÀAzÉ ¹¢ÝSÁ£À ¸Á: ±ÀºÁUÀAd EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è gÉÃtÄPÁ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgï PÁA§¼É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð ªÀåQÛ §AzsÀ£À
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 328 eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16/02/09 gÀAzÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â£ÀÄ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁ£É gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f/173 £ÉÃzÀgÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1130 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀjZÀAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀgÀvÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 80 eÁ/®A¨Át G/MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á/zsÁgÀdªÁr vÁAqÁ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ©½ 5 °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ§âzÀ°è 4 °ÃlgÀ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA. QªÀÄävÀÄÛ 400/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀG£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ TgÀÄ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀÀ 15/2/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ NªÀÄtÚ ¸Á// ¸ÀªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ ®PÀëöät gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ElUÁ UÁæªÀÄ zÁn PÀAmÉ¥Áà ªÀiÁ¸ÀÖgÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 1730 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ alUÀÄ¥Áà PqɬÄAzÀ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ªÁ®Ä ¸Á//¨sÉÆAiÀiÁgÀ (©) vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¨sÀgÀvÀ .¥ÁAqÀÄ ®PÀëöät ªÀÄƪÀgÀÄ MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁV dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨sÀgÀvÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..


ºÀÄzÉÝ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä : DPÀæªÀĪÀiÁUÀð vÀ£ÀßzÁV¹PÉÆAqÀ C¨sÁåyðUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/09 PÀ®A 419/09 PÀ®A 419, 469, 471 L¦¹ :-

2008 £Éà ¸Á°Ã£À°è £ÀqɬĹzÀ ¹¦¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåy𠤸ÁgÀ vÀAzÉ C§Äݯï d°Ã¯ï ªÀÄĤAiÀiÁgÀ ¸Á¼À PÀªÀÄ® £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ C£ÀÆavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀÄvÀß¹zÀÄÝ C®èzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è Cfð £ÀªÀÄÆ£É M.JªÀÄ.Dgï GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉ ¦.J¸À.¦ /¦.E.n £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀÄ MwÛzÀ JqÀUÉÊ ºÉ§ân£À UÀÄgÀÄvÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ DUÀzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAUÀgÀ ¦æAl vÀdÕjAzÀ zÀÈqÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢: 16-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ¢üPÁUÀ®Ä f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 29/09 PÀ®A 419,469,471 L¦¹

2008 £Éà ¸Á°Ã£À°è £ÀqɬĹzÀ ¹¦¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyð :-®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ dUÀ¢±À qÉæ¸ï¸ï OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ C£ÀÆavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è Cfð £ÀªÀÄÆ£É M.JªÀÄ.Dgï GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉ ¦.J¸À.¦ /¦.E.n £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀÄ MwÛzÀ JqÀUÉÊ ºÉ§ân£À UÀÄgÀÄvÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ DUÀzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAUÀgÀ ¦æAl vÀdÕjAzÀ zÀÈqÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢: 16-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ¢üPÁUÀ®Ä f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆæÃdgÀ rQÌ : zÁgÀºÉÆPÀ ªÀåQÛUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A-279, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-16/02/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0950 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ªÁUÀA§gÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀªÁít PÀÆædgï f¥ï £ÀA. PÉJ-32-J-3396 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ F±Àégï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀ¯Á® ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøïgÀ zÁ½ : 15 PÉ.f. UÁAeÁzÉÆA¢UÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A 20(©) (1) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ 1985 :-

¢£ÁAPÀ 16-02-2009 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L ±ÁåªÀÄgÁªÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉJ 38 f- 42 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ §½ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â ºÀÄqÀÄUÀ vÀªÀÄä vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr E§âgÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆ«ÃAzÀ gÁoÉÆÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©PÀÄÌ ¨sÁ£ÀÄvï CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ºÀ¹ UÁAeÁ EzÀÄÝ fÃ¥À£À°è vÀAzÀ vÀÆPÀzÀ AiÀÄAvÀæ¢AzÀ vÀÆPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MlÄÖ 15 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ C: Q: 6000/- CzÉà jÃw gÀªÉÄñÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ºÀ¹ UÁAeÁ 15 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ C: Q: 6000/- EzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 30 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ C: Q: 12000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


«£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ DgÉÆævÀ ªÀåQÛ
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 323, 504 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 16/02/2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.¹. ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/02/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁåAqÀ ºÀwÛgÀ ²ªÁfAiÀÄ ºÉÆl® JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆÃjPÁë ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀĤAvÀÄ CmÉÆÃAiÀiÁªÁUÀ ºÉÆUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PɽzÁUÀ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. C¯Éè EzÀÝ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ J¸ï.¹. EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£Á PÁgÀt K eÁÕ£Áå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ qÉæöʪÀgÀ E¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ , Q«AiÀÄ ªÉįÁâUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.