February 14, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 14-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-02-2009

E§âjAzÀ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À : MªÀð ªÀåQÛUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 504,341,324, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12/2/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀzÀƪÀiï vÀAzÉ C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£À gÀªÀgÀÄ Rr dAqÁ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CPÀâgï, C£Àìgï gÀªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J°èUÉ £ÀqÉ¢¢ ¤®Äè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©qÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É §®PÀtÂÚ£À ªÉįÉ, ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÉÊ£À ±Á¥ÀUÉ §AzÀ UÁæºÀPÀ-ªÀiÁ°PÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ :-
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-02-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: CUÀæºÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13-02-09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀ¤ ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃPï SÁeÁ ¸Á: CºÀäzï¨ÁUÀ EvÀ£ÀÄ G¸Áä£ÀUÀAdzÀ°ègÀĪÀ ªÉÊ£À ±Á¥À CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ ©ÃgÀ ¨Ál® PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀÄÝ, 75/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CA¢zÀPÉÌ, ªÀiÁPÉà ¯ËqÉ ¸ÀvÀÛgÀ gÀÆ¥ÀAiÀÄ ªÉÄà ºÉÊ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ, ¸ÀvÀÛgÀ gÀÆ¥ÀAiÀÄ ªÉÄà £À» DvÁºÉÊ CA¢zÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£À §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨Ál®¢AzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Ál®¢AzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. E£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ vÀAzÀÄ ¤Ã£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


CrUÉ ªÀģɬÄAzÀ SÁ° UÁå¸À ¹°AqÀgÀ PÀ¼ÀªÀÅ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2009. PÀ®A. 457, 380 L¦¹.

13-2-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §AqÉ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á: aªÀÄPÀÄjUÀ°è £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀĤÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13-2-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄzÀ°èzÀÝÀ SÁ° EArAiÀÄ£ï UÁå¸À ¹°AqÀgÀ C: Q: 1250/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.