February 4, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 04-02-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-02-2009


¥ÀwßAiÀÄ ²Ã® ±ÀAQ¹ : «zÀÆåvÀ vÀAw¬ÄAzÀ PÀvÀÄÛ ©VzÀÄ PÉƯÉUÉÊzÀ ¥Àw

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A 302 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠩üªÀıÁå vÀAzÉ vÀÄPÁgÁA ¸Á: UÀÄAqÀÄgÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzsÀ dAiÀIJæà EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C®UÀÆqï UÁæªÀÄzÀ UÀeÁ£ÀAAzÀ alÖA¥À¯Éè gÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ®Uàß ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀjUÉ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. C®UÀÆqï UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ºÉʸÀÆ̯ï£À°è ©¹AiÀÄÆl CrUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæ UÀeÁ£ÀAz EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ E®èzÉÆAzÀÄ £É¥À ªÀiÁr CªÀ½UÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè ¸ÀjAiÀiÁV EgÀ®Ä §Ä¢Ý ºÉýgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢: 03/02/09 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ dAiÀIJæà EªÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÊj¤AzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÉÆmÉïïUÉ §AzÀ E§âgÀÄ UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽù ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ ºÀ¯ÉèªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÉÆmÉ¯ï ªÀiÁ°PÀ ¸ÉÃj £Á®ÄÌ d£ÀgÀ UÀÄA¦¤AzÀ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 326, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 03-02-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁ®ìð vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ: 26ªÀµÀð, ¸Á: Qæ±ÀÑ£ï UÀ°è alUÀÄ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À «ÄvÀæ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ L£ÉÆýî E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C£ÀªÉÆî ºÉÆÃl°UÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV Hl vÀgÀ®Ä ºÉÆÃmÉ® ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ 1)ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸À°ªÉÆâݣÀ 2) £À¹ªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸À°ªÉÆâݣÀ 3) vÁºÉÃgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ 4) D®ªÉÇâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÉÆâݣÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁzÀgÀZÉÆÃvÀ ¸Á¯É vÀĪÀiÁgÉPÉÆà SÁ£À £À» zÉvÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À¹ÃªÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ MvÉÛ »rzÀÄ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ §rUɬÄAzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄîÎqÉ AiÀÄ 3 ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ºÁUÀÄ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ C¤Ã® EvÀ¤UÉ vÁºÉÃgÀ MvÉÛ »rzÀ£ÀÄ C®ªÉÇâݣÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ C¤Ã® ªÉÄîÎqÉAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀ £ÀA. 27/09 PÀ®A 324, 354 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 03-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄ£ÀÄPÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ °A¨Áf ºÁUÀÄ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¹vÁgÁªÀÄ ¹. gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄãÀÄPÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¹. gÁoÉÆÃÃqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥sÁgÉøÀÖzÀ°èzÀÝ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr F±Àé¥Áà UÁgÀA¥À½î ¸ÁB ªÀÄĸÀÛjªÁr EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ F±ÀégÀà¥Á EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä KPÉ §A¢¢Ýj JAzÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ ºÁUÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ gÀmÉÖUÉ ºÁUÀÄ §® §PÀÌzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ C¤ÃvÁ Duà¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DPÉUÀÄ ¸ÀºÀ F±ÀégÀ¥Áà UÁgÀA¥À½Îã CzÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §® UÁ® ªÉÆüÀUÁ® PÉüÀUÉ ºÁUÀÄ JqÀ gÀmÉÖUÉ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ §gÉUÀ¼ÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 323,324 341,504,L.¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 3/2/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ºÀƪÀªÀiÁä UÀAqÀ »gÉÆÃ¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ gÀ« EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¥Á£À ©qÁ CAUÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ gÀÆ. 1,42,445/- gÀÆ. ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀĸɣï PÀ¯Áåt 60 ªÀµÀð G. ªÁå¥ÁgÀ QgÁt ªÀÄvÀÄÛ bÁ°AiÀiÁ CAUÀr ¸Á/ wãÀzÀÄPÁ£À UÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/02/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÁeï ZÁ°AiÀiÁ CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03/02/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÀAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CAUÀrAiÀÄ ¸ÀtÚ ±ÉlgÀ Qð AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èlÖ 1]©æ¸ÁÖ® ¹UÀgÉÃl-2 PÁlð£À 2] UÉÆîإsÁèöåPï ¹UÀgÉÃl-2 PÁlð£À 3] QAUÀ ¸ÉÊd ¹UÀgÉÃl-25 ¥ÁåPÉÃl 4] UÉÆêÁ UÀÄoÀPÁ-3 ¨ÁåUÀ 5] ¸ÁUÀgÀ UÀÄoÀPÁ-3 ¨ÁåUÀ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ CA.Q. 1,42,445 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


««zsÉqÉUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl/¸ÁUÁl JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C.¸ÀA. 95/08 gÀ°è DgÉÆæ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÁÝUÀ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£ï ªÉÆmï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-6904 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÀ°è 1) ¨ÉƤ ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì ¨Ál¯ï 180 JA. J¯ï 6 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 2) ºÉ滃 ¥sÉÊ£À «¹Ì ¨Ál¯ï 24 C.Q. 1023/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ ¦.J¸ï.PÉ ¨ÁåAQ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆævÀ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §Æ¤ «¸ÀÌ ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ¸Áé¢üãÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ 40 §Æ¤ «¸ÉÌ 180 JA.J¯ï ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉÆÃUÀ¸ï ZÉPï ¤Ãr ªÉÆøÀ : ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 420 L¦ü¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ (Q.±ÉæÃ) ºÁUÀÆ eÉ.JA.J¥sÀ.¹ ¨sÁ°Ì gÀªÀjAzÀ l¥Á® ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÀ®A 156(3) ¹DgÀ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¦.¹ £ÀA 05/09 ¢£ÁAPÀ 31/01/09 £ÉÃzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁr ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÄa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ qÁ: gÁºÀįï Dgï. dªÀÄd¯ï ¸ÉPÉælj ±ÁAvÀ²ÃgÉƪÀÄt £ÁªÀÄzɪÀ ªÀĺÁgÀd ZÁjÃmÉç¯ï læ¸ïÖ ¸À: ªÉ¯Á¥ÀÆ f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ 50,000/- gÀÆ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ MAzÀÄ ZÉPï ¤ÃrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÀUÀ¢PÀj¸À®Ä ¨ÁåAPÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀzÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÁåAPÀ ZÉPï eÁ¬ÄAl CPËAl EzÀÄÝ E§âgÀÄ UÁæºÀPÀgÀ ¸À» EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄgÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀzÉà vÀ£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ F jÃw ¸À»EgÀzÀ ZÉPï ¤Ãr vÀªÀÄUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ EgÀĪÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©Ã¢ ¢Ã¥ÀPÉÌ ¯Áj rQÌ : ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀtÚ JA .¥ÀjÃl ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ®¤AiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÊ ªÀiÁ¸ÀÌ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ PÀA§ªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03/02/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj ¸ÀASÉå JA.JZÀ 34-J 4208 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥Á±Á ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÊ ªÀiÁ¸ÀÌ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ºÉÊ ªÀiÁ¸ÀÌ ¢Ã¥ÀzÀ PÀA§ªÀÅ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ CzÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ J¯Áè ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÄzÀjAzÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ EgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zÀA¥ÀwUÀ½gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr : dUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 18/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢: 03/02/2009 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ «oÀ×¯ï ªÉÄWÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃnUÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀÄ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀÀw ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀÄð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DgÉƦvÀ£À PÉÊ »rzÀÄ ZÁPÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ¦üÃAiÀÄð¢UÉ ©r¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fÃ¥À GgÀĽ E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/2009 gÀAzÀÄ 1705 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ RvÀUÁAªÀ ºÀPÁå¼À gÉÆÃrUÉ fÃ¥ï ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr WÀl£ÉAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÁ£Áf ºÁUÀÄ UÁAiÀļÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ, ªÉÊf£ÁxÀgÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉjÃPÀ ªÀiÁr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÁ£Áf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á; ºÀPÁå¼À EªÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è fÃ¥ï £ÀA. JªÀiï.JZï-30/©-1406 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¨ÁPÀ¸ÀSÉÃqÉ ¸Á; ºÀPÁå¼À EvÀ£ÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÀ®ªÀÄqÀUÉ EªÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ªÀÄÆVUÉ, JqÀvÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§gÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÊf£ÁxÀ §§ZÀqÉ EvÀ¤UÉ JqÀPÁ°UÉ, ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAWÀPÉÌ MAzÀÄ eÁUÉ PÉÆr¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀPÉÌ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÉìUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ £Á®égÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ UÀÄA¥ÀÄ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ §A§¼ÀV §A§¼ÀV UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ CPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ §AqÉ¥Áà ªÀUÉÎ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸À®ÄªÁV Hj£À°è MAzÀÄ eÁUÉ PÀÆr¸ÀÄ CAvÀ vÀ£Àß HgÀ §A§¼ÀVAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CzÉà PÁgÀt ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ; 03-02-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ gÉõÀ£À PÁqÀð ¸À®ÄªÁV ¨ÁAqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆüÀÄîUÉÆøÀÌgÀ ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ D¦üùUÉ §AzÁUÀ C°è §ºÀ¼À d£À EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆlð PÀqɬÄAzÁV ¹.JªÀÄ.¹ D¦üù£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ vÀ£Àß Hj£ÀªÀgÀÄ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁUÉ PÉÆr¸ÀÄ CAvÀ ¤Ã£ÀUÉ ºÉýzÀgÀÄ PÉÆr¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CAzÀªÀgÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀiÁä EªÀ¼ÀÄ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §Vι ¨É£Àß°è PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É, gÀAUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ £À£Àß JqÀ ¸ÀÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É §®PÁ°¤AzÀ gÀhÄr¹ M¢ÝgÀÄvÁÛ¼É, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 448, 324 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 03-02-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï £À¹ÃgÉƢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸À°ªÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ Qæ±ÀÑ£À eÁåwAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÁzÀ 1) §§®Ä 2) ¸ÁªÀĹAUÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C¤Ã® ºÁUÀÄ ZÁ®ìð EªÀjUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃqÉ¢j EªÀjUÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §§®Ä EvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ M§â ºÀÄqÀÄUÀ MwÛ »rzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ £À¹¨ÉÆâݣÀ EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ£ÀÄ. EvÀ¤UÉ M§â ºÀÄqÀUÀ£ÀÄ MwÛ »rzÀ£ÀÄ ¸ÁªÀĹAUÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À JqÀUÉÊAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ wÛgÀ MAzÀÄ KlÄ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ GzÀÝ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ KlÄ ¸ÁªÀĹAUÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä KqÀUÉÊ ªÀÄtÄPÀnÖ£À ºÀwÛ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ G©âzÀ UÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ : AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 279 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 03/02/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ zÀ¼À« ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-«Ä¤ ¯Áj £ÀA JªÀiïJZï-04/rPÉ-3629 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-PÉƺÁè¥ÀÄgÀ ¸ÀzÀå DdzÀ £ÀUÀgÀ ¨ÁA¨É ªÉ¸ÀÖ gÀªÀgÀÄ §gɹzÀ ¦ügÁåzsÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁAgÁ±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/02/08 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä «Ä¤¯ÁjAiÀÄ°è UÁè¸ÀUÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qè£ÀgÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ «dAiÀĪÁqÁPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢::03/02/09 gÀAzÀÄ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉE© ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ «gÀ¥Áà ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA- PÉJ-39/4692 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÀDUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄÄ dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä R°Ã® vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzsÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀPÀ° zÁR¯É ¸À馅 : D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀÄ ¥ÀgÀ¨sÁgÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 463, 465, 467, 468, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢::03/02/09 gÀAzÀÄ 1915gÀAzÀÄ ¹¦L gÀªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¹¦¹-853 gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ £ÀA-216/2009 ºÁUÀÄ ¦¹ £ÀA-05/2009 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄr¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀĨÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸Á¬Ä avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ªÀÄ£É £ÀA 20-70 £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆæ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀÛ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÉ®AUÀ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ DgÉÆæ EgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄÈvÀÛ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÉ®AUÀ ªÀAiÀÄ-70 ªÀµÀð EªÀ¼À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÁÝ£É PÁgÀt DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÄ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî¨ÉÃPÁV CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.