February 27, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 27-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-02-2009


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É §®vÁÌgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 324,504,376 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¸À.¹/J¸À.n ¦.N.J JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/02/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÀªÀÄPÁ®PÀgÀ ªÀiÁ¼ÀVªÀĤ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà, ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ £ÁUÀuÉÚ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹zÁæªÀÄ EvÀ£À ºÉÆ®¢AzÀ PÀĸÀÄ© PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¹zÁæªÀÄ EªÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/02/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ MAiÀÄÄÝ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß MwÛ »rzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹zÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr gÉÊdgï ¨Éèqï ¢AzÀ vÀ£Àß UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆAiÀÄÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøïzÁ½ : 40 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 26-02-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ J¸À.f. PÀ½îUÀÄqÁØ ¦.L ¯Álj ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj zÀ¼À ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ GµÁ vÀAzÉ «PÁ¸À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á¼À ¢£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ½AzÀ 40 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 4000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ dUÀ¼À : LªÀgÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ zÀA¥ÀwUÀ½§âgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 323,324,504,447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26/02/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: amÁÖªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀAVÃAiÀiÁ UÀAqÀ GªÉÄñÀ ªÀiÁªÀÄqÀV gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ MqÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ C£ÀÄßwÛ¢Ý AiÀiÁPÉ CAzÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ®èzÉà PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¥ÁzÀZÁj ªÀÄ»¼ÉUÉ §¸ïì rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:: 24.02.09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¤¯ÉãÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvï gÁdPÀªÀÄ® ºÉÆÃl¯ï JzÀÄj¤AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀ §¸ïì £ÀA PÉ.J.33/2568 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqɬÄAÄzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ßUÉ ,vÀ¯ÉUÉ ,ªÉÆÃtPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ ¢: 26-02-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà -¨ÉÊPï rQÌ : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26.02.09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¸Á-¨ÉlÖ¨Á®PÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃlÖ¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸À ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-37/ JZï-1914 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.33/1441 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . CªÀgÀ ºÀtÂÚUÉ, ªÀÄÆVUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀåQÛ : ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 6/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ °AUÀgÁd gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉÄÃWÀgÁd ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¸ÉéÃvÁ gÁt JA§ÄªÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ EUÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ¸ÉßúÁ JA§ ºÉ¸Àj£À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÀAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÃWÀgÁd ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑV ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý F ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ ¸À® ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀÛgÉUÀ¼À°è E¯ÁdÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DgÁªÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ PÀºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ zÁjºÉÆÃPÀ£À£ÀÄß rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 26/02/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1855 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà dmÉ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨ÉÆzÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ-65ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1800 UÀAmÉUÉ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAJ¦-28/J£ï-5934 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®UÁ°UÉ wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÆßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.