February 7, 2009

DAILY CRIME UPDATE 07-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 07-02-2009

¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¨ÉÊPï rQÌ : ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:: 06.02.09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢ R°Ã¯ï «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ vÁªÉÆïɪÁ¯É gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ zÀUÁð gÉÆÃqï ªÀÄÆ®PÀ CA¨ÉÃlÌgï ZËPï zÁn zsÉÃgï ªÉÄÊzÁ£ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ CA¨ÉÃlÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/02/09 gÀAzÀÄ gÁ.ºÃ-9 ªÉÄÃ¯É ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ ZÀUÀqÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¯Á¼É gÀªÀgÀ ¯Áj £ÀA- JA.ºÉZï-12-¹.n.-7405 £ÉÃzÀPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ JA.ºÉZï-12-PÀÆå.J-9141 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉqÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä CAUÀr PÀ¼ÀªÀÅ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 24/09 PÀ®A. 457.380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-02-09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀjÃl G: ¨sÁ¯É̱ÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 5,6-02-09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÁ¬Ä CAUÀrAiÀÄ ±ÉlÖgÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀr UÀ¯ÁèzÀ°zÀÝ a®ègÉ ºÀt CAzÁdÄ 5000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 01 ¸ÁåªÀĸÀAUÀ r«r ¥ÉèÃAiÀÄgÀ C.Q 4000=00 ªÀÄvÀÄÛ 2 PÁl£À ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1680=00 »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 10680=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-

¢::06/02/09 gÀAzÀÄ 1540 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà ¤ªÀiÁð® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ UÉÆÃqÀ¨ÉÆ¯É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢::05/02/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ zsÀ£ÀgÁd ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ 100=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ J°èAzÀ PÉÆqÀ° CAvÁ ºÉýzÀPÀÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ gÁqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄïɯÁèºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/02/09 gÀAzÀÄ 1745 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ®PÀëöät £Á®PÀAmÉ EvÀ£ÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «oÀ® ElUÉ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæüvÀgÁzÀ ¸ÀĤïï vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀUÉÎ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÉÆìÄÛAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ »rPɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zzÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯ÁjAiÀÄ ZÀPÀæ ºÁAiÀÄÄÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A : 279,304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 06/02/09 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r d°Ã® vÀAzÉ JA.r ¸ÀÄPÀÄgÀ¸Á§ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/02/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ JªÀiï.r.E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì CqÀvÀ §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ zÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁgÁl CAUÀrUÉ §AzÀÄ gÁwæ AiÀiÁVgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄUÀ JA.r E¸Áä¬Ä® EvÀ£ÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À ºÀwÛgÀªÉ ªÀÄ®VzÀÝ£ÀÄ CzÉà ªÉüÉUÉ ¯Áj £ÀA JA.JZï-24-J¥sï-7143 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ ZÀªÁt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ »AzÉPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ JA.r E¸Áä¬Ä® EvÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ »A¢£À UÁ° ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀ£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ rQ̬ÄAzÀ UÁAiÀÄPÉÆAqÀ JA.r E¸Áä¬Ä® EvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 2145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPïUÉ ¯Áj rQÌ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::07/02/09 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ü ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸ÁgÀ¸ÀUÁªÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁªÉ£ÉAzÀgÉ, SÁ¸ÀV PÉ®¸À«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ «ÃgÉñÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/nDgï -7606 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĨÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d®¹AV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀÄAr MqÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/02/09 gÀAzÀÄ 1045 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀĽzsÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06-07/02/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÉÆÃPÀļÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀÄjUÉ EnÖzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 26/09 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw G¥ÁàgÀ EªÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ mÉîjAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÁݼÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05-02-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw G¥ÁàgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ EzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ §ºÀ¼À ¸À® ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤£Àß vÁ½ ªÀiÁj ºÀt PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ vÁ½ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ºÉ§ânÖ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.