February 2, 2009

Bidar District Daily Crime Update,02-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-02-2009

ªÀĺÁgÁµÀÖç §¸Àì ®Æn : ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjAzÀ gÀÆ. 50 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉZÀÄÑ ªÀiË®åzÀ MqÀªÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀÄ ¥ÀgÁj
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 395 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/02/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£ï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EUÉé ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: fAiÀiÁUÀÄqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¤®AUÁPÉÌ §gÀ®Ä gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¤®AUÁ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ §¸ï £ÀA JA.JZï-20/r-7116 gÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ£ÁlðPÀ gÁdåzÀ ©ÃzÀgÀ zÁn d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À gÉïÉé mÁæöåPï zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02/02/09 gÀAzÀÄ 0205 UÀAmÉUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÀ¼ÀÄ CqÀØ ºÁQzÀÝ£ÀÄß §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÉÆÃr §¸ï ¤°è¹zÁUÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ZÁPÀÄ ºÁUÀÄ dA©AiÀiÁ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ ZÁ®PÀ£À »A§¢UÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÀ ºÉzÀj¹ §¸ï C®ÄUÁr¸À ¨ÉÃrj §¹ì£À°èzÀÝ ¯ÉÊmï §AzÀ ªÀiÁrj CAvÀ »A¢ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è CAzÀgÀÄ. EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ 4, 5 d£ÀgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ¯É §¹ì£À°è ¨Áålj ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ CzÀPÉÌ §¹ì£À°è PÀĽvÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ QlQ UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaÑPÉÆArzÀÝgÀÄ. DUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉzÀj vÀ£Àß ºÉAqÀw dAiÀIJæà EªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï 4 vÉÆ¯É CQ 40,000/- gÀÆ,UÀ¼ÀÄ 2] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ 1 vÉÆ¯É CQ 10,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 50,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ. vÉUÉzÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁgÉ §¹ì£À »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ EvÀgÉ fÃ¥À, PÁgÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ®Æn ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ §¹ì£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÀ¼ÀÄ CµÉÖãÀÄ C®è §¸ï ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £Àr CAvÀ CAzÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï ZÁ®Ä ªÀiÁr zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀr ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr F WÀl£É §UÉÎ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À rQÌ : ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 08/2009 PÀ®A-279,338,304[J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 01/02/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÃgÀAiÀiÁå ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À E§âgÀÄ PÀÆr ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ n.«.J¸ï. ZÁA¥À £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÀ GZÁÑ PÁå£Éïï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CzÉà UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÉÆlUÉÃgÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É n.«.J¸ï. ZÁA¥ÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ n.«.J¸ï. ªÉÄÃ¯É EzÀÝ E§âjUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ, E£ÉÆߧ⠨Á§ÄgÁªÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVz.É.

DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ xÀ½¹zÀ PÀÄqÀÄPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 341, 504, 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/02/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü «oÀׯï vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUï ªÀĺÁgÁd ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ªÀÄqÉÆý EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ J°èUÉ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý ¤®Äè CAvÁ ºÉý RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ E¯Áè JA¢zÁUÀ ¥ÀÄ£ÀB DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÉƼÀPÉÊ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è, JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ËzÉ ºÀ¹ªÀiÁrzÀÝgÀ £É¥ÀPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-01/02/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æêÀÄw gÀÄvÀÛªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸Á-zÁqÀV EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-28/1/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¤ÃgÀÄ KPÉ ºÁQ¢j CAvÀ PÉýzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄAvÀ, ¸ÀwõÀ, PË®å ªÀÄvÀÄÛ C£ÀƸÀÄAiÀiÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

qÀ§¯ï ¸ÀªÁj : ¨ÉÊPÀ¤AzÀ ©zÀÄÝ E§âgÀÄ ¸ÀªÁgÀjUÉ UÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 01/02/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ²æà ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ CdÄð£À ¥ÁåPÉ ªÀ 32 ªÀµÀð, ¸Á PÁqÀªÁzÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥Á¸ÀÖgï ¸Á PÁqÀªÁzÀ EªÀj§âgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉ.J/38 E/8176 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-PÀªÀÄoÁuÁ gÉÆÃqÀ¢AzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ¥À°Ö AiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¥ÉÃmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ §Ä¢üÞªÀiÁzsÀå ªÀåQÛ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĸÁÛ£À gÀªÀgÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛV®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ®è ºÀÄZÀÑgÀAvÉ CªÁUÀ DªÁUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. JA§ÄªÀzÀgÀ §UÉÎ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ ¢: 01-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¨ÉüÀÄîgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀÆUÁgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉ°zÀÝ ªÀÄÈvÀ SÁeÁ¸Á§ EªÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄwð¹zÀÄÝ PÁgÀt SÁeÁ¸Á§ EvÀ£ÀÄ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:01/02/2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀf vÀAzÉ §zÀÄÝ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 35, ¸Á: ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAUÁgÁA vÀAzÉ §zÀÄÝ ZÀªÁít gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÉå ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÁVzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÉÌ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À : ªÀÄƪÀjAzÀ MªÀð£ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 01/02/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ£ÀªÉļÀPÀÄAzÁgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀgÀªÀgÀ CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°èPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉGAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : MªÀð£À §AzsÀ£À M§â ªÀÄ»¼É ¥ÀgÁj
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01/02/2009 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É 1730 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è M§â¼ÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ, G½zÀªÀ£ÀߣÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®µÀÌgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] FvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ C: 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q: 150/gÀÆ. ºÁUÀÆ Nr ºÉÆzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ¼ÀÄ ©lÄÖ ºÉÆzÀ 4 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C;Q: 120/ gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. .