February 28, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 28-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-02-2009

C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ UÀAqÀ¤AzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ zÀÆgÀÄ : ¨Á«UÉ ºÁj ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2009 PÀ®A 498(J),306 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 26/02/09 gÀAzÀÄ 0730 WÀAmÉUÉ ªÉÄð£À ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zsÀƼÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ® ¥À¥Éà ªÀAiÀÄ 50 G ªÀÄ£É UÀ®¸À ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/10/2000 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÁgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ 6 ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁV EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ dUÀzÉë, zÉÆqÀ CvÉÛ ¸ÀĨsÀzÀæ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¸ÀĤÃvÁ½UÉ CrUÉ ªÀiÁqÉÆ®, ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÉƼÀî UÀAqÀ¤UÉ ¨sÁgÀAiÀiÁV¢Ý CAvÁ E®èzÉÆAzÀÄ ºÉý ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ ªÀiÁr ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀ ¸ÀÄgÉñÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàªÀiÁä eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀ¼À ªÀiÁvÀÄ PÉý ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C®èzÉà w¥ÀàªÀiÁä ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý CªÀ¼ÉÆA¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 25/02/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀÄgÉñÀ, CvÉÛ, zÉÆqÀتÀgÁzÀ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ ] dUÀzÉë UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ 3] ¸ÀĨsÀzÀæ¨Á¬Ä UÀAqÀ §AqÉ¥Áà ¹AzsÉ J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ 4] w¥ÀàªÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀıÁå ªÉÄÃvÀæ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ ¸ÀzsÀå AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĤÃvÁ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàªÀiÁä¼À ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ vÀ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÀĤÃvÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 WÀAmÉUÉ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ°vÀ NtÂAiÀÄ ¸ÁªÀð¤PÀgÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÉưøÀgÀ zÁ½ : C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ d¦Û
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 43/09 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 23/02/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ MAzÀÄ fÃ¥ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå J¸À.¦.©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Áwä §AzÀ «µÀAiÀÄ w½ ºÉý CªÀgÀÄ M¦àzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ, ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢ , £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f.173 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÀ ªÉÄÃ¯É 1445 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ZÁ®PÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á¬Ä§uÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà U˽ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw PÉÆý G. ªÉÊ£À±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ fÃ¥À ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1] UÀÄqÀ qÉà «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 15 PÁlð£ï CA.Q 23,248/-2] AiÀÄÄ.J¸À.«¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 7 PÁlð£ï CA.Q 12925/-3] Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸À 180 JA.J® £À 43 ¨Ál® CA.Q. 1654/-4] J.1 «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 5 PÁlð£ï CA.Q. 7622/- 5] ºÉʪÉà qÁæAiÀÄ f£ï 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 1 PÁlð£ï CA.Q 1582/- 6] £ÁPÀ Ol ©ÃAiÀÄgÀ 650 JA.J® £À 24 ¨Ál¯ï CA.Q 1608/- »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ CA.Q. 48,639 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄzsÀå ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÀĪÀÄw ªÀUÉÊgÉ PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀÄzsÀåzÀ°è vÀ¯Á MAzÉÆAzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ vÉUÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄZÀѼÀPÉÌ ©½ §mÉÖ¬ÄAzÀ ºÉƯÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É JA JA§ CPÀëgÀ¢AzÀ ¹Ã® ªÀiÁr, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 JA 443 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ²æà r.© PÀnÖªÀĤ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. :-37/09 PÀ®A ;- 328,L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E JPÀÖ

¢£ÁAPÀ; 26-02-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦.L ¯Álj ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj zÀ¼À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ eÉÆvÉAiÀÄ°è d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æà GµÁ UÀAqÀ «PÁ¸À ªÀAiÀÄ- 30 ªÀµÀð ¸Á; ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, CzÀjAzÀ CªÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆlÄÖ eÁÕ¥ÀzÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


CAUÀr ªÀiÁ°PÀ¤AzÀ zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè : ªÀÄ»¼ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀ¨sÀð¥ÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 28/09 PÀ®A 341,323,324,504,506(2),312 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-2-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ® UÀ¥ÀÄgÀ ¸Á §AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ UÀÄlPÁ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀPÉÌ ªÉÆzÀ°£À ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAzÀgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ SÁ° ©ÃgÀ ¨Ál® ¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gPÀÛÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉAqÀw HgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ §zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÄ wAUÀ¼À UÀ¨sÀðt EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉAqÀw E¸ÁäAiÀÄ® ©Ã EªÀ½UÉ £ÀAvÀgÀ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÀ¨sÀð¥ÁvÀ CVgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À¢AzÀ zÁ½ : PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÀiÁ®Ä¸ÀªÉÄÃvÀ §AzsÀ£À
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA35/2009 PÀ®A32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25/02/09 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ ²æà J¸À.f.PÀ½îUÀÄqÀØ ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzÀ WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ. ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ Dgï.JA ¥Ánî ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA £ÀA PÉ.38/ºÉZï-7880 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ¼À°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÁUÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj 70 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CQ 7000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉ.38/ºÉZï-7880 CQ20000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ.d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä M¦à¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2009 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ : zÀA¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß xÀ½¹zÀ DPÀæªÀÄUÀÄA¥ÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA36/2009 PÀ®A323,324,504,447 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ:26/02/09 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ. ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ GªÉÄñÀ ªÀiÁªÀÄqÀV ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ìUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ C£ÀÄßwÛ¢Ý AiÀiÁPÉ CAzÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ®èzÉà PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

¥ÁzÀZÁjUÉ §¸ïì rQÌ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå16/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 279 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184, 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.


¢:: 24.02.09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¤Ã¯É£ÉÆgï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G ; MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw ; PÉÆý ¸Á ; ²ªÀ¥ÀÄgï vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvï gÁdPÀªÀÄ® ºÉÆÃl¯ï JzÀÄj¤AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀ §¸ïì £ÀA PÉ.J.33/2568 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À KqÀUÀqɬÄAÄzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12 00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ßUÉ ,vÀ¯ÉUÉ ,ªÉÆÃtPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ §¸ïì ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


DmÉÆà ¨ÉÊPï rQÌ : ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå17/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184, 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ

¢:: 26.02.09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¸Á-¨ÉlÖ¨Á®PÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃlÖ¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸À ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-37/ JZï-1914 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀ §gÀÄwgÀĪÁUÀ ¸Àé®Äà ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CAzÀgÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®UÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ §¸ïì ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¥ÀævÉÃPÀë ¸ÁQëzÁgÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ..


ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼À¢AzÀ §mÉÖwAzÀ JªÉÄä : ªÀÄ£ÉAiÉÆqÀwAiÉÆA¢UÉ zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀ AiÀÄĪÀPÀ£À dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 54/09, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 324, 504, 323 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢::25/2/09gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉÆAr¨Á ¨ÉÆqÀPÉ ªÀAiÀÄ-67 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G- ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-ºÀÄtĸÀ£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/2/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä §mÉÖUÀ½ MUÉzÀÄ MuÁQgÀÄvÉÛ£É CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¤®PÀAoÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼À¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ D JªÉÄä £ÀªÀÄä §mÉÖUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÁUÀ £ÀgÀ¹AUÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è£ÀAzÀ §® gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è dUÀ¼ÀzÀ ±À§Ý PÉý ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ CA¨Áf, ¤®PÀAoÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ, zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁªÀÄ£À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À §®UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ E§âgÀÆ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


zÁjºÉÆÃPÀ£À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ ¨ÉÊPÀ ZÁ®PÀ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 55/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279, 338, L¦¹, eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.

¢::26/02/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1855 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ JªÀiïJ¯ï¹ ¥ÀvÀæzÀAvÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà dmÉ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨ÉÆzÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ-65ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀ £ÀAvÉ £Á£ÀÄ £À£ÀßzÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1800 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£ÀßzÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAJ¦-28/J£ï-5934 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ rQ̪ÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÀiÁªÀÄrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÆßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀazÀ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ C¯Éèà EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ w¥ÁàgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÁ gÉrØ ºÁUÀÆ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ PÀ®è¥Àà gÀªÀgÀUÀ¼ÀÄ £À£ÀUɨÉÃgɪÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀ D¸ÀàvÉæ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £À£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ