February 13, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 13-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-02-2009

DPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ PÀqÀ¯É gÁ²UÉ ¨ÉAQ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2009 PÀ®A-143,147,447,341,323,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ-12/2/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ CuÉÚ¥Áà ¸ÀªÀÄUÉ ªÀAiÀÄ-70 ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1] ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ, 2] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ, 4) zÀ°Ã¥À ¥Ánî ¸Á¬ÄUÁAªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀgÀPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉUÁV dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 12/02/2009 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà vÉÆÃl¥À£ÉÆÃgï, ªÀAiÀÄ: 38 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¨Á宺À½ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà vÉÆÃl¥À£ÉÆÃgÀ, ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠸Á: ¨Á宺À½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ zÀÆgÀÄ : UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 16/09 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ: 12-02-09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ®UÀߪÀÅ D¥Á¢vÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ £ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 06-06-03 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ ®UÀßzÀ PÁ®zÀ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ MvÁÛAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ¯UÀߪÁzÀ 4-5 wAUÀ½AzÀ C¥Á¢vÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1). ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä ( UÀAqÀ) 2). ©üêÀÄAiÀiÁå (ªÀiÁªÀ) 3). ±ÀgÀtªÀiÁä (CvÉÛ ) 4). ±ÉʯÁeÁ 5). ¸ÀAVÃvÁ 6).±ÀPÀÄAvÀ¯Á 7) ªÀĺÁ£ÀAzÀ 8). ¥ÀĵÁà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀwAiÀiÁzÀ 9) PÀ¯ÁªÀw J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ Cw PÀrªÉÄ ºÀÄAqÁ( ªÀgÀzÀQëuÉ) vÀA¢gÀÄ« ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆzÀ®£É ºÉjUÉUÉ CAvÀ vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ MAzÀÄ ºÉÃtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ ªÀÄUÀÄ FUÀ 4 ªÀµÀð zÀªÀ½gÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÆ PÀgÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀ¢zÀPÉÌ vÀ£Àß vÀAzÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ PÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ UÀAqÀ£À ªÉÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ PÉƼÀî¯ÁgÀzÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÀÄgÀ½ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ªÀUÉÊgÉ CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ°è : MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A 279, 337, 338 ªÀÄvÀÄÛ 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 28/01/09 gÀAzÀÄ 0115 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è 3 d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÆw vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¯ÁqÉ 38 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À G// ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5069 £ÉzÀÝgÀ Qè£ÀgÀ ¸Á// ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ// §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5069 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É Qè£ÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ, ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁªÀ £ÀA¢ EªÀgÀÄ ¯Áj qÉæöʪÀgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁgÀÄvÁÛgÉ. GªÀÄUÁð¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥Àæ«Ãt EªÀgÀÄ ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÄÝ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¯Áj £ÀA J¦-37/AiÀÄÄ-7255 £ÉzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÝ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁªÀ £ÀA¢ 22 ªÀµÀð EvÀ£À §®PÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV mÉÆAQ£À ªÉÄÃ¯É §® ¥sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÀwÛ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ ¥Àæ«Ãt gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ zÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12/02/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ zÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ²æà ªÀiÁgÀÆw vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5069 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ eÉÆÃr¸À¯ÁVzÉ.


E§âgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 323, 504, 506, 341 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11-02-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Àà £ÁåAiÀiÁªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¸Á; ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ J.r.J¯ï.Dgï. PÀqÉUÉ ¸ÀªÉð £ÀPÉëAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgÀ D¥ÀgÉÃlgÀ DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ D¥Á¢vÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á; a¢æ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀPÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


±Á¯ÉAiÀÄ bÁªÀt MqÉzÀÄ 33 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 07-02-09 gÀ gÁwæ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 09-02-09 gÀ 1600 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ fªÉÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉAn¯ÉÃlgï ªÀÄÄjzÀÄ, M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀVzÀÝ vÁgÁ ¸À¥À°ªÉÄAmï ªÉÄÃUÁ næ¥À¯ï ªÉĸï 4 qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 33,050/-£ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ UÁA¢ü UÀAeï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 22/09 PÀ®A: 454, 457, 380 L¦¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀqÀ¯É ¨É¼É £Á±ÀªÀiÁrzÀÝPÉÌ dUÀ¼À : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-12/02/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ CuÉÚ¥Áà ¹jUÉ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£É PÉ®¸ÀÀ ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ[©] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ E§âgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ PÀmÉÖUÉ ºÀwÛ EgÀÄvÀÛªÉ. ¢£ÁAPÀ-12/02/09 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ[©], 2] ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ[©] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ ¨ÉÃ¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ ¤£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀ¼ÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄ EzÀÝ CªÀ£À ºÉAqÀwÛ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.