January 29, 2009

Daily Crime Update - 29-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-01-2009

ºÀ®ªÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ 1 ¨Á®PÀ ºÁUÀÆ 1 ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28-01-2009 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄArèPÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÁåºÀß HlzÀ ªÉÃ¼É ©nÖzÀÝjAzÀ zÁªÀÇzÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨ÉÆÃgÀªÉ®UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ zÁªÀÇzÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 26 - ¹ 9530 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 26 - ¹ 9770 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ zÁªÀÇzÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯É, ¨Á¬Ä, PÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ ¥ÀÆwð ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÁUÀÆ §® vÉÆqÉ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA. 17/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28-01-2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ zsÀªÀÄð ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄqÀ¥À½î zÁªÀiÁè £ÁAiÀÄxÁAqÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ eÉÆvÉ £ÀAzÀUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PÀrzÀÄ ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉUÉ MAiÀÄå®Ä ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 21 - 6097 £ÉÃzÀgÀ°è vÀªÀÄä UÁåAUÀ eÉÆvÉ vÀÄA§ÄªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀÄð EªÀ¼ÀÄ DlªÁqÀÄvÁÛ ¯Áj PÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DlªÁqÀÄvÁÛ ¯Áj PɼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¤°è¸À®Ä aÃj PÉÊ ªÀiÁr ºÉýzÀ£ÀÄ DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É »AzÀPÉÌ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀÄð ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁAiÀÄÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ JzÉ, ºÉÆmÉÖ ªÉÄðAzÀ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀ ºÉÆÃV J®§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ® ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÉÆqÀ¯É ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqɬÄAzÀ ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ D«ÄÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĺÉçƧ¸Á§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà mÁæ° £ÀA§gÀ J¦-23-AiÀÄÄ-0307 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ jÃAiÀiÁd ¥Á±Á EvÀ¤UÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨Á¬ÄUÉ, vÀÄnUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁA¨Éî 35 ªÀµÀð, ¸Á// §§¯ÉñÀégÀ vÁ// D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-32/7771 £ÉÃzÀÝgÀ°è M¼ÀUÀrØ ¯ÉÆÃqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZÀ-25/©- 9422 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¯Áj ¥À°Ö DVzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ï £ÀA PÉJ-32/J¥sï-1063 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ.d°Ã® CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆâ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-25/©-9422 £ÉzÀÝPÉÌ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ §¸ï qÁåªÉÄî DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


5) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 28/01/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ©ÃzÀgÀ-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÁVzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ 3 d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ 2] ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ 3] ¸ÀĤî vÀAzÉ PÁ±É¥Áà J®ègÀÄ ¸Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä CªÀÄ°£À°èzÀÝgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀAvÀºÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°è®zÀ PÁgÀt 3 d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ ¸Éj¹, ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄƪÀgÀ°è M§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀÄrzÀÄ ºÉArÛUÉ ¦Ãr¸ÀĪÀ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ UÀAqÀ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 498(J) 504 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ÃvÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀħâªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÁªÀĪɯï PÀgÉ£ÀUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (n) ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÁªÀĪɯï vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀgÉ£ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ(n) ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ CVzÀÄÝ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÆ CVgÀÄvÁÛªÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 4 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CgÉÆævÀ£ÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ , CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-1-09 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¨Áål¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


««zsÉqÉ zÁ½ CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀ±À

1) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2009 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÁzÉêÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ²ÃªÁgÀzÀ PÁgÀAeÁ zÀAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ±À²PÀ¯Á @ ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw gÁoÉÆÃqÀ, 45 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹AzÉÆî vÁAqÁ ¸ÀzÀå ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 28-01-09 gÀAzÀÄ §AzÀ RavÀ ¨ÁwäêÉÄÃgÀUÉ ¦J¸ï.L ²æ. «oÀ¯ï UÉÆR¯ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ £ÁUÀÆgÉ eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¸ÀÖPï aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄß ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀvÀÛ®°è NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥Áè¸ÀÖPï aî ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 1. AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA,J¯ï G¼Àî MlÄÖ 22 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 2). £ÀA 1 ºÉ滃 ¥sÉÊ£ï «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî 13 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 3). £ÁPï Omï 330 JA.J¯ï G¼Àî 06 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 41 ¨Ál¯ïUÀ®Ä J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ ºÀt 1475=00 d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°AzÀ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtPÉÌ ¥Àt ElÄÖ E¹àl dÆeÁl DqÀÄvÀÛªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀÄr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1000/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉèUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ §¸ï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A 341, 143, 147, 148, 324, 504, 506, 353 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28/01/2009 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C©üêÀÄ£ÀÄå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÉîAUÀ eÁ: EqÀUÁgÀ, G: §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á/ ¤lÆÖgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA:PÉ.J-38-J¥sï-247 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤lÆÖgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÁA§¼É E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ PÉÆÃlUÁå¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï vÀqÉzÀÄ, §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ vÀqÀªÀiÁrzÀÝPÉÌ JAzÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀPÀgÁgÀÄvÉUÉzÀÄ, ZÁ®PÀ£À PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉUÉ CqÉvÀqÉGAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §ÈzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À gÀPÀÛ UÀAiÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28/01/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J®.¹. EzÉ CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, ¸Á/ PÉÆÃlUÁå¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ§£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÉÆlUÁå¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C©üêÀÄ£ÀÄå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ: 38, eÁ: EqÀUÁgÀ, G: §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á/ ¤lÆÖgÀ FvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À eÉÆvÉ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀ¤ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«£ÁPÁgÀt dUÀ¼À gÀPÀÛ UÁAiÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/09 PÀ®A 324, 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/1/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄaAzÀæ vÀAzÉ ªÉÄÃUÁ ²AzÉ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À ¸Á: ºÀ½î vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÉ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥sÀÆ®ZÀAzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: ºÀ½î vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ "K ¨sÉÆøÀrZÁ ZÁgÀ ªÀÄ»£É ¥ÀºÀ¯É ªÀiÁeÁªÀgÀ vÀPÀgÁgÀ PɯÁ¸À " CAvÀ CAzÀªÀ£É PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÉÊ ¥sÀPÀ½ ªÉÄÃ¯É §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÀzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.