January 18, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update-18-01-09

 

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-01-2009

 

mÁæPÀÖgï ¥À°Ö : ZÁ®PÀ ¸ÉÃj E§âgÀ zÀĪÀÄðgÀt

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17/01/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦J¸ïL[PÁ¸ÀÄ] gÀªÀgÀÄ ºÀÄ|¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄgÀ¥À½î ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-PÀAzÀUÉƼÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 17/1/09 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ  PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨Á£ÀÆgÀ   PÀÆrPÉÆAqÀÄ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-262,263 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÁvÁä¥ÀÄgÀ PÉA¥ÀÄ PÀ°è£À Rt¬ÄAzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¸ÁAiÀÄAPÁ®   mÁæPÀÖgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ   PÀ¯Áè¥Áà ºÁUÀÆ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨Á£ÀÆgÀ PÀÆr mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀ®Äè vÀÄA© ¥sÁvÁä¥ÀÄgÀ Rt¬ÄAzÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ºÀ®UÉ ¸Á-ªÀÄAUÀ®V EvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®è¥Áà «Ä°ÖçªÀiÁå£À ¸Á-ºÀÄqÀÄV EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 1700 UÀAmÉUÉ   mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ §ArAiÀÄ zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ mÁæ° ªÀÄvÀÄÛ EAd£À £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ ºÀÄPÀÌ gÁqÀ ªÀÄÄjzÀÄ EAf£ï MªÉÄä¯É ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÀ®è¥Áà E§âgÀÆ ºÁj ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ©¢ÝzÀÄÝ dUÀ£ÁßxÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ºÀ®UÉ EAd£À PÉüÀUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ : ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤AzÀ zÀÆgÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 498(J), 306, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 17/01/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÀÄ|| ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ OlUÉ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð,   ¸Á|| ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ vÁ|| OgÁzÀ(©) f|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀÌ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á EªÀ½UÉ FUÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀªÀioÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸À¥Àà ZÀl£À½î EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5 ¸Á«gÀ ªÀÄvÀÄÛ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÝgÀÄ. FUÀ CAzÁdÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ   CPÀÌ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á @ ¥ÁªÀðw DUÁUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÁUÀ CªÀ¼À CvÉÛ gÁdªÀÄä, ªÀiÁªÀ §¸À¥Àà ªÉÄÊzÀÄ£À dUÀ£ÁßxÀ, £Á¢¤  ®Qëöä DPÉAiÀÄ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®è §AeÉ E¢Ý EvÁå¢ JAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁۼɠ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 12/01/09 gÀAzÀÄ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âPÉÌAzÀÄ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®è §AeÉ E¢Ý ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄÄR vÉÆÃj¸ÀĪÀ¢®è EzÉà PÉÆ£É CAvÀ CAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/01/09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 17/01/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀjAzÀ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ §gÀ®Ä   CPÀ̽UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ £ÀªÀÄä  CPÀ̼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄä CPÀÌ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÀAzÀgÉ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á EªÀ½UÉ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀPÀļÀ ¤ÃrzÀjAzÀ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ ºÁQzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ zÀAlPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.