February 1, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-02-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-02-2012


ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/12 PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 31/01/2012 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄ®åªÁqÀ ¸Á: zsÁ§PÁ gÀªÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-24/f-5949 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ§PÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀAUÀ£À©ÃqÀ PÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÀ£À©ÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/12 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 31-01-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸À¯ÁªÀŢݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸ÀzÀgÉÆ¢Ý£ï ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 4786 £ÉÃzÀÄÝ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É »¥ÀàgÀUÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ QèãÀgï ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀĢݣï EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ qÉæöʪÀgï¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ Qè£Àgï ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/12 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 31-01-2012 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà QæµÀÚAiÀiÁå vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀiÁå ªÀÄgÀUÉÆt ¸Á;UÉÆ®£ÁPÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ªÀÄ£É.£ÀA. 9-4-50 SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 31-01-2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CgÉÆævÀgÁzÀ £ÀªÁd vÀAzÉ C¥sÀd¯ï ºÀĸÉãï, JªÀiï.r. ¥sÀAiÀiÁdĢݣï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÁ¢üPÁ ¨ÁjUÉ §AzÀÄ ªÉÄãÀµÀ£ÀºË¸ï ¨ÁæAr PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ ¦ügÁå¢ ºÀt PÉýzÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.