February 2, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-02-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-02-2012


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2012 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJªÀiï« DPïÖ :-


¢£ÁAPÀ: 01.02.2012 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ ¸Á: ZÁªÀ¼ÉªÁrgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠺ÀÄqÀÄUÀ E§âgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA JªÀiïJZï-24/ªÉÊ-2867 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, rQ̬ÄAzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀÄ. ±ÁgÀzÁ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠺ÀÄqÀÄUÀ E§âgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/12 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 01-02-2012 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ²æÃ. N.J¯ï ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÀ ºÁdgÁV f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÁgÀAeÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J¯Áè dªÁ¨ÁÝjvÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¯Éë ¸ÀPÀÌvÀgÉAiÀÄ£ÀÄß 2009-2010 -2011 £Éà ¸Á°£À°è 10% ºÁUÀÆ 20% ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¤ÃqÀzÉ E¢zÀÝÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ £ÁgÁAeÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÀºÀ J¯Áè dªÁ¨ÁÝjvÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É E.¹ PÁ¬ÄzÉ 1955 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî®Ä PÉÆÃlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 10/12 PÀ®A. 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹ PÁ¬ÄzÉ 1955 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/12 PÀ®A 447, 423, 379, 435, 504, 506 (©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 01-02-2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ£Àå ¦æ£À¹¥À¯ï eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjAzÀ Cfð ¸ÀASÉå 196/12 ¦¹ £ÀA. 3/12 £ÉÃzÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ CfðAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï SÁeÁºÀĸɣï¸Á§ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-01-2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɬÄAzÀ 1315 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀĸÉãï vÀAzÉ CºÀäzï¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨É¸ÀzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 09/12 PÀ®A. 447.423.424.379.435.504.506 (©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/12 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-


¢£ÁAPÀ 01/02/2012 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÉƼÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ CªÀ®QÌ RgÀ¢ ªÀiÁqÀ®Ä ©ÃzÀgÀ PÉÌ §AzÀÄ UÁA¢ü UÀAd £À°è CªÀ®QÌ RgÀ¢ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁA¢ü UÀAd ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ mÁmÁ UÀÆqÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹ ¥¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/12 PÀ®A 279 L.¦.¹ eÉÆvÉ 192(J), 185 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ :-


¢£ÁAPÀ 01/02/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0815 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸À»vÀ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ®WÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁPÀ®Ä gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà jÃPÁë £ÀA J¦13ªÉÊ2262 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹ DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ ¸Á: zsÀ£À²æà CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÀwÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è §gÀĪÀ §UÉÎ ªÁºÀ£À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÜ PÀ®A 279 L.¦.¹ eÉÆvÉ 192(J), 185 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.