February 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-02-2012

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-02-2012 gÀ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 24.02.2012 gÀ 0430 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ U˸ï vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀºÁ§ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA J-8-3 ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q. 1,04,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2012 gÀAzÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÀ§â®UÉÃgÀ UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ PÁ±É¥Áà vÀA ªÀĮ̥Áà £À¯Éè ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RaÃvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2940/- gÀÆ, 2) PÁ§ð£À ºÁQ §gÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ïß, 4) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ZÁlð£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 201, 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è d®¸ÀAV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ j¯ÁAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ-1 ¯Áj £ÀA J.¦-15/«-1325 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁUÀÆ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀPÉÌ DgÉÆæ-2 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-6135 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.