February 4, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-02-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2012 PÀ®A 302 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-02-2012 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ÄãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ZÁ¥É eÁw: PÀA¨ÁgÀ, ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀĤïï FvÀ£ÀÄ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ qÉÆA¨Á¼É EªÀgÀ ºÉÆzÀ°è HlzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃzÁUÀ, gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁf ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀĤïï FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2012 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®ªÀPÀıÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: CvÀÛ¯Áè¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁA§¼É ¸Á: CvÀÛ¯Áè¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁzÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®°ÃvÁ UÀAqÀ ¢°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ qÉÆAUÀgÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §jzÀ±Á» UÁqÀð£ÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥À¸Àð PÉʬÄAzÀ eÁj PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥À¸Àð£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ gÀÄPÁìgÀ vÀAzÉ C¨Á⤠ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ eÁw: EgÁ¤ ¸Á: J®ègÀÆ EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ £ÉÆÃr vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EzÀÄ £À£Àß ¥À¸Àð EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 338 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà gÁZÀuÁÚ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÉ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 20-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢üZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ D±ÉÆÃPÀ QèäPÀUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ qÁ|| ªÉÊf£ÁxÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ vÉÆj¹PÉÆArzÀÄÝ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ¤®ðPÀë¢AzÀ EAdPÀë£À AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÉÆÃqÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀPÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ £ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EAdPÀë£À PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, F EAdPÀë±À£À ¦üAiÀiÁð¢ gÀmÉÖUÉ w«AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÀÄA¨Á £ÉÆêÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ agÁrzÀÄÝ, EAdPÀë±À£À vÉUɬÄj JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É DzÀgÀÆ qÁ|| ªÉÊf£ÁxÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀzÉÃ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ EAdPÀë±À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢ JqÀPÉÊ zÉúÀzÀ §®¨sÁUÀzÀ PÀqÉUÉ ¨ÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢ J¯Áè PÀqÉ aQvÉì ¥ÀqÉzÀgÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè qÁ|| ªÉÊf£ÁxÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃw aQvÉì ¤ÃqÀzÉ zÉúÀPÉÌ EAdPÀë£À ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ¤ÃqÀzÉ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ JqÀPÉÊUÉ EAdPÀë£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ¥ÀÆtð ¸Áé¢üãÀ vÀ¥ÀÄàªÀAvÉ ªÀiÁr, ¸ÀA¥ÀÆtð ¤gÀÆ¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 285, 336 L¦¹ PÀ®A 5(1) PÀ£ÁðlPÀ ºÉÊ ¹àÃqï r¸Éïï D¬Ä¯ï ªÉÄAmɣɣïì DåAqï gÉUÉƯɵÀ£ï DqÀðgï 1980 eÉÆvÉ PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/02/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ PÁqÁ¢ PÁå¸ÉÆÖçïï D¬Ä¯ï CAUÀrAiÀÄ°è røɯï vÀÄA©zÀ PÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¯ÁVlÄÖ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÀiÁåQìPÁå©£À qÉæöʪÀgÀUÀ½UÉ r¸ÉÃ¯ï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ CAUÀrAiÀÄ°è ¥Àjò°¸À¯ÁV vÀ¯Á 35 °ÃlgÀ£À 2 ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À, vÀ¯Á 20 °ÃlgÀ£À 2 PÁå£ï, vÀ¯Á 5 °ÃlgÀ£À 5 PÁå£À »ÃUÉ MlÄÖ 135 °ÃlgÀ røɯï zÁ¸ÀÛ£À EzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ r¸ÉÃ¯ï ªÀiÁgÁlzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà ªÀĺÁgÁµÀÖç¢AzÀ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ E°è 44 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ °ÃlgÀ£ÀAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ EzÀÝ 135 °ÃlgÀ r¸Éïï CAzÁdÄ C.Q 6277/-gÀÆ, ¥Áè¹ÖPÀzÀ SÁ° 5 °ÃlgÀ C¼ÀvÉAiÀÄ 22 PÁå£À, 50 °ÃlgÀ C¼ÀvÉAiÀÄ 10 PÁå£,À, 20 °ÃlgÀ C¼ÀvÉAiÀÄ 1 PÁå£À, C¼ÉAiÀÄÄ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÁzÀ 10 °ÃlgÀ, 5 °ÃlgÀ, 2 °ÃlgÀ, 1 °ÃlgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 4 ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ, 4 ¥Áè¹ÖPÀ ¯Á½PÉUÀ¼ÀÄ, 2 ¥Áè¹ÖPÀ eÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯Á 5 ¦ümï GzÀÝAiÀÄļÀîªÀÅ 1/2 EAZÀÄ ªÁå¸ÀzÀ 2 ¥ÉÊ¥ÀÄ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å gÀÆ: 2530/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PËAlgÀzÀ°èzÀÝ r¸ÉÃ¯ï ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ; 14400/-gÀÆ. »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj gÀÆ: 23207/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀÄ r¸Éïï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ r¸ÉÃ¯ï ªÀiÁgÁlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀÄ r¸ÉÃ¯ï ªÀiÁgÁlzÀ ¯ÉPÀÌ §gÉzÀ gÉÆÃdªÉÄüÀ 2011-2012 CAvÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÝ gÀf¸ÀÖgÀ MlÄÖ 46 ºÁ¼ÉUÀ¼À°è ¯ÉPÀÌ §gÉ¢zÀÄÝ PÀÆqÁ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál®zÀ°è 1 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ ±ÁåA¥À¯ï r¸Éïï£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀPÉÌ ¹Ã¯ï ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸À»AiÀÄļÀî aÃn CAn¹, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 02/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀÄgÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ºÀ®¹ìvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ UÁdgÉ UÀ°èAiÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¹ªÉÄAl PÀA§PÉÌ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï-25/n-1436 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ E¯ÁSÉAiÀÄ ¹ªÉÄAl PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÀgÀ CAzÁdÄ ¨É¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4200/-gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÛ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÉÃvÁgÁªÀÄ UÀÄdðgÀ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀÄ.«.¸ÀA.PÀA.¤ ±ÁSÉ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, PɺÉZÀ© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/E-8644 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ KgÀ¥ÉÆgïì D¦ü¸Àgï gÉùqÉA¹ÃAiÀÄ¯ï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¹àÃqï ¨ÉæÃPÀgï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É dA¥À CV vÀ£Àß ºÀvÉÆÃn vÀ¦àzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.