February 8, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-02-2012

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 341, 504, 323 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 6-2-2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð ¸Á|| »gÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ²ªÀgÁAiÀÄ E¦à ºÁUÀÆ ¤ªÀÄð¯Á vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Áà E¦à E§âgÀÆ ¸Á|| »gÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-02-2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà JgÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀÄ UɼÉAiÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÄ UÁå£ÉÆèÁ E§âgÀÄ r¸Éïï vÀgÀ®Ä ¨ÉÆÃgÁ¼À¢AzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï JZï 26/J¥sïÀ-4203 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ JzÀgÀĤAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36/J¯ï -1980 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÁå£ÉÆèÁ EvÀ¤UÉ JqÀ PÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-02-2012 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: xÀªÀÄUÁå¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁr §AzÀ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.