February 16, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 16-02-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16-02-2012


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 143, 147, 341, 504, eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/01/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ J¸ï.JZï.N. ªÀÄ»¼Á JZï.¹-635 ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¹.J¸ï ¸À¯ÁA ¥Á±Á ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉýî, E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 jAzÀ 80 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÉưøïgÀ «gÀÄzÀÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 366 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÁQ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁA¨É PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CqÀØ UÀnÖ ¤°è¹ CPÀæªÀÄ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀ vÉÆqÀVzÀgÀÄ EzÀjAzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JgÀqÀÄ §¢UÉ ¤AvÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ GAmÁ¬ÄvÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CPÀæªÀÄ PÀÆl ¸ÉÃjzÀ d£ÀjUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨ÁºÉgÀªÁVzÀÄÝ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÆ PÉüÀzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15-02-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀAiÀÄå ¸ÀgÁ¥sÀ ªÀAiÀÄ : 47 ªÀµÀð, eÁ: EqÀUÁgÀ, G : CA©PÁ ªÉÊ£ï±Áå¥À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ AiÀiÁzÀVj f¯Éè ¸ÀzÀå SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÁgÀÆgÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, «QÌ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CAUÀrAiÀÄ PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÁf£À UÁè¸ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¢£ÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2012 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÁ¸É£ÉÆgÀ ¸Á ªÀÄĸÀÛjªÁr EªÀgÀÄ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ.J32/J-2238 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆà CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ alUÀÄ¥Áà- ªÀÄĸÀÛj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÀÛj ²ªÁgÀzÀ PÀgÀ§¸À¥Áà ¨Á宺À½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §® ¸ÉÊrUÉ ¥À°Ö ªÀiÁr DmÉÆà ZÁ®PÀ DmÉÆà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀPÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ¤UÉ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, E¤ßvÀjUÉ ¸ÁzÁ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A 465, 467, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«QgÀt vÀAzÉ gÀªÀiÁ£ÀAzÀ UÀeÉð ¸Á £ÀÆå ºË¹AUÀ ¨ÉÆqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀAUÀÎn ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 5/JJ£ÉÃzÀgÀ 2 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 155/E £ÉÃzÀgÀ 3 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄÆ®ZÀAzÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ UÀeÉð ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄgÁzsÀ C¤Ã® ºÀAZÁmÉ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 23-05-1996 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è §¸À¥Áà PÀ®è¥Áà PÀrØ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÁ¬ÄUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 279 , 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2012 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧®ªÀAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ : 52 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «ÄÃgÀR® EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ J 39/ºÉZï-4784 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rüQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2012 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 50 ªÀµÀð, «¨sÁVAiÀÄ EAfäAiÀÄgÀ(©J¸ïJ£ïJ¯ï) ¸Á: J¯ï.L.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁeÉÃAzÀæ (©J¸ïJ£ïJ¯ï) PÀbÉÃjAiÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA. PÉJ38JªÀiï1327 gÀ°è OgÁzÀPÉÌ ºÉÆV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ CzÉ mÉA¥ÉÆë£À°è ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ ¸ÀĨsÁµÀ mÉA¥ÉÆà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À £ÁªÀzÀUÉÃj zsÀjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiïJZï-04/¹r-7932 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÉA¥ÉÆëUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ gÁeÉÃAzÀæ EªÀgÀ §® ªÉƼÀ PÁ°£À PɼÀUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ PÀĪÀiÁj ¸ÀAVÃvÁ JA§ÄªÀªÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/02/2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á gÀÆzsÀ£ÀÆgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á gÀÆzsÀ£ÀÆgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À¢AzÀ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ CUÀ°®è »ÃVgÀĪÀ°è ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ªÀiÁqÀªÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ¯É vÀ¯É¸ÀÄwÛzÀAvÁV £É®PÉÌ ©¢ÝzÀPÉÌ CªÀ¤UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/02/2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÉÆÃgÉ ¸Á ªÉÄúÀPÀgÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ qÉÆèsÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ zÁzÁgÀªÀ ¥Ánî EªÀj§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: JªÀiï.ºÉZï 24/J£ï-6730 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ²ªÁf qÉÆèsÀ¼É EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ²ªÁf EvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ±ÉõÀgÁªÀ EªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ¯ÉUÉ §®PÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.