September 1, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01/09/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-09-2011
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ:31/08/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ dªÀÄRAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è E¸Éàl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀ 11 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: MPÀÌ®ÄvÀ£À,2 ) ¸ÀzÀ£À vÀAzÉ C£ÀAvÀ VgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁªÁ G: PÀÆ°PÉ®¸À 3) gÀAUÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 4)¨sÁªÀÅgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 5) vÁ£Áf vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ vÁA¨ÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀ̮ģÀvÀ, 6) ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ vÀAzÉ vÁvÉÃgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 7) ©üêÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ WÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀ§°UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 8) ²ªÁf vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 9) vÁ£Áf vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 10) gÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ¸ÀAfêÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀ̮ģÀvÀ, 11) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ vÁA¨ÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁåw : ªÀÄgÁoÁ G: MPÀ̮ģvÀ£À J®ègÀÄ ¸Á: eÁªÀÄRAr EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 24,600 gÀÆUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ 11 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/08/2011 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ® ªÀiÁfÃzÀ @ C§ÄÝ® ªÁfÃzÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀäzÀ C§ÄÝ® gÀ¹ÃzÀ 50 ªÀµÀð ¸Á: £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°èAzÀ-vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¢Ã¥ÀPÀ mÁQÃd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ P˸ÀÄÛ¨sÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38-PÉ-2460 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À §¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¤ÃrzÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2011 PÀ®A 279,338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀªÀiÁðUÀzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÁqÉPÀgÀ. ¸Á:: ªÀ¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£À°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÁgÀ£À°è vÀ£Àß UÁæªÀÄ ªÀ¼À¸ÀAUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀÄ PÁgÀ V¸Ár gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ gÉÆÃr£À §¢UÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ²æà PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÀÄAmÉ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀt vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀ¼ÀªÁqÉ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ PÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CµÀÖgÀ°è CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ¬Ä J¸ÉAmÁ PÁgÀ £ÀA JAJZï-01-J£ïJ-2719 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß PÁgÀ ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ gÉÆÃr£À §¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀ ²æà PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÀÄAmÉ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀt vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀ¼ÀªÁqÉ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr ªÀÄƪÀgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÁdªÁ¼É ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CuÁÚgÁªÀ gÁdªÁ¼É EvÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JqÀ Që¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA PÉJ-39-E-4641 EgÀÄvÀÛzÉ. §½PÀ CuÁÚgÁªÀ gÁdªÁ¼É ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÉÛêÉ. £Á£ÀÄ ¹PÀAzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ £À£Àß ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/11 PÀ®A 449 jAzÀ 461 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 7 EArAiÀÄ£ï D¦ü¶AiÀÄ¯ï ¹PÀgÉl JPÀÖ 1923 :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2011 gÀAzÀÄ 1740 UÀAmÉUÉ C®ªÀiÁ¸À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÁd¥Áà ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ Kgï ¥sÉÆøïð ¸ÉÖõÀ£ï mÉQßPÀ¯ï KjAiÀiÁzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄgÀ «AUï PÀªÀiÁAqÀgÀ ¥ÉàöÊmï ¹rDgï ¸ÉPÀÆåjn Kgï D¦ü¸Àgï PÀªÀiÁArUï KgÀ¥sÉÆøÀð ¸ÉÖõÀ£ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.