September 4, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-09-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/11 PÀ®A 448,324.504.506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ¥Áà vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀuÉñÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽwÛgÀĪÁUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ªÁgÀzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀ£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwzÁÝUÀ vÁ£ÀÄ CªÀ¤UÉ ¤£Àß ¯Áj ¸ÁÌç¥ï DVzÉ CAvÀ £Á£ÀÄ KPÉ ºÉüÀ° CAvÀ CAzÁUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£À vÀ¯É¬ÄAzÀ £À£Àß ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÀÄnUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CzÉ ªÉüÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ C¯Éè EzÀÝ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ ®PÁÌ, §¸ÀªÀgÀd gÁeÉÆÃ¼É gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ZÀAzÀæPÁAvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/11 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ :03/09/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw.¥ÁªÀðw UÀAqÀ zÉñÀuÁÚ ¯ÁªÀÄ¯É gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ 29 gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àw zÉñÀuÁÚ E§âgÀÄ PÀÆqÁ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 1830 UÀAmÉUÉ EªÀgÀ ªÀÄUÀ gÀ« ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝt ¸À«ÄÃ¥À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À ºÉÆAqÀzÀ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/11 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢:03/09/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¹.¦.¹. 1806 , ¹.¦.¹. 1331 ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1263 gÀªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÉÆÃlUÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV QgÁt CAUÀr ºÁUÀÄ »nÖ£À VgÀt ªÀÄzsÀå EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]£ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ zÁ£Á¥ÀÆUÉð,48 ªÀµÀð 2]gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÀgÉAeÉ 38 ªÀµÀð, 3] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà ¥ÁAZÁ¼À, 65 ªÀµÀð, 4] ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánïï, 35 ªÀµÀð, 5] ¥Á±Á vAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ªÀÄįÁè, 35 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸ÀàÀl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr 1730 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 1300/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ. DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°AiÉÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/09/2011 gÀAzÀÄ 15:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÉÆA¢UÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÁf ¸ÀPÀð®zÀ°è wgÀÄV ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38 2737 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ JªÀiï.r G¸Áä£À«ÄAiÀÄå vÀAzÉ JªÀiï.r ¹¯ÁgÀ«ÄAiÀÄå ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À »ªÀÄärUÉ, ªÀÄÆVUÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀ §¢UÉ, §® ªÉƼÀ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ rQÌ¥Àr¹zÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.