September 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 16-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-09-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/09/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ GPÁf ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÀtf EvÀ£ÀÄ PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «Ä¯ï zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ JzÉ £ÉƪÀÅ GAmÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ GPÁf ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: PÀtf gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÁAwPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀwñÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä §eÁeï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-39/eÉ-6888 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ ©.f ¦æÃAlgïì JzÀgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ JzÀgÀĤAzÀ CAzÀgÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/538 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 323, 341, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÃzÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ ºÁ®±ÉÃnÖ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄgÀÄZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £Á«Ä£ÉõÀ£À ªÁ¥À¸ÀÄì vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ «ÃgɱÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÉǯÉÆÝrØ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå jw¬ÄAzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.