September 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-09-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà PÀ¥ÀÆðgÀ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À, eÁw Qæ±ÀÑ£À ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ (J¦) ¸ÀzÀå ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 02/09/2011 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÉÆ®zÀ°è GqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁV PÀaÑzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-09-2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 189/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ : 23/09/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ ªÀÄgÁoÁ ¸Á|| vÁ|| ¤®AUÁ f|| ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J/28-8066 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì UÀÄgÀÄ ¥Àæ¸À£Àß PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ M§â mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J/39-2279 n-34¹ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr mÁæ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ EAf£À ªÀiÁvÀæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/11 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-09-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉüÀªÁ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ CtÚ£À ºÉAqÀw C¤ÃvÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±Á°ªÁ£À CªÀÄzÁ¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è GzÀÄÝ §rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ dAUÀ° zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¨sÁ°Ì gÀÆr£À ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ CªÀÄzÁ¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¸ÀÄvÁgÀ ¯Áj £ÀA feÉ-12-9417 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: D£ÀAzÀªÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAzÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ ¸ÀA¢Ã¥À EvÀ£À ªÉÄðAzÀ ¯Áj Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¸ÀA¢Ã¥À EªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DvÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ¯Áj mÉÊgÀ ºÉÆVzÀjAzÀ vÉÆqÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁUÀzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/09/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¨sÀUÀªÁ£À PÀzÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÆgÀUÁAªÀ ( zÁ¢æ ) vÁ: f £ÁAzÉÃqÀ ( JªÀiï.ºÉZï.) EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ PÀzÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÆgÀUÁAªÀ ( zÁ¢æ ) vÁ: f £ÁAzÉÃqÀ ( JªÀiï.ºÉZï.) EªÀgÀÄ ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©)PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥Àgï «Ä¯ï £À°è ªÀÄzsÁåºÀß 4:30 UÀAmÉUÉUÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ¸ÀAqÁ¸À gÀÆ«Ä£À°è DPÀ¹äÃPÀªÁV JzÉ £ÉÆêÀÅ GAmÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.