July 31, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 31-07-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 323, 353, 504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà UËAr ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G: ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ £ÀA. 985, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄqÉØ J¸ï.n.r. CAUÀrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPïÌ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É 3 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J.39/JZï.8634 £ÉßÃzÀPÉÌ ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. 1680, gÀªÀgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ¤°è¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á; vÉÆÃUÀ®ÆgÀ EvÀ¤UÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¸ÀܼÀ zÀAqÀ 100/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁQzÁUÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÁzÀ«ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦.J¸ï.L. CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/07/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃw¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀıÉnÖ Z˺Át ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §UÀzÀ®vÁAqÁ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ RÆ§Ä Z˺Át ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §UÀzÀ®vÁAqÁ EªÀgÀÄ ÉÆÃlzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉAl vÀUÀ° ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/07/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CuÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ©ÃgÀ¥Áà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¨ÉÃ¥Áj ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°èAzÀ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà £ÁnÃPÀgÀ ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸Á¬ÄAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj PÀıÁ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁzsÁPÀȵÀÚgÁªï UÁæªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð, eÁ: §æºÀät G: J¯ï.L.¹. PÀbÉÃjAiÀÄ°è C¢üPÁj, ¸Á: ªÀÄ £ÀA 19-1-64/1 ²ªÀ£ÀUÀgÀ(zÀ) ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè ¦°è ªÀiÁr C®ªÀiÁj£À°èzÀÝ §AUÁgÀ, ¨É½î ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj 70,750/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.