July 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-07-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1535 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÀ ®PÀëöät ªÀĹªÀiÁqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzsÀå ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ¢ªÀ¸À¢AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåPÀÛ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 50 ªÀµÀð ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà vÉÀ¼ÀĪÁzÀ zÉúÀ G¼ÀîªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ° aQvÉìUÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨ÁåAqÉÃd EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¢£ÁAR 29-07-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬Ä PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî, 40 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á £ÀÆå ºË¹AUÀ PÁ¯ÉÆä PÉ.E.©. gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ 29-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1045 UÀAmÉUÉ r¹¹ ¨ÁåAQ¤AzÀ vÀªÀÄä SÁvɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ MAzÀÄ zÀ¹ÛAiÀÄ°è PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆAqÁ JQÖªÁ £ÀA PÉJ 38 PÉ 9096 £ÉÃzÀgÀ rQÌAiÀÄ°è ºÁQ rQÌUÉ Qð ºÁQ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¥Éæøï£À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ¥Éæ¸ï M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 10 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°èlÖ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀÄîgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ģÁd¨ÉÃUÀA UÀAqÀ UÀ¥sÁgÀ ©gÁzÁ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµðÀ, eÁw ªÀÄĹèA ¸Á °A¨Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ¸Àw: ªÀÄĹèA, ¸Á: °A¨Á¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉaÑUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠤zÉÝAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÁwæ 12 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV °A¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀzÀ ²æà ¨Á¨ÁgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 DªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1955 eÉÆvÉ ¥sÀnð¯ÉÊd¸Àð PÀAmÉÆæïï DqÀðgÀ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 29/07/11 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦.L. r.¹.L.© ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀȶ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ ºÉÆÃV ªÀÄ£Àß½î PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ L±ÀgÀ ¯Áj £ÀA. J¦-29/nJ-0773 £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ 175 aî AiÀÄÄjAiÀiÁ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ 19 PÁlð£À ±À¢£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ L±ÀgÀ ¯Áj CA.Qà 6,79,989.50/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 323, 324,504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 28-07-2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä ¨ÁgÀzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀ£ÀÄß PÉÆÃqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÁUÀ CgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀtÂÚ£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀé vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ: ºÀlPÀgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: eÉƤßPÉÃj ¸ÀzÀå ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀlPÀgÀ ¸Á: eÉƤßÃPÉj ¸ÀzÀå ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ eÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÉAzÀÄ ¤gÁPÀj¹ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ PÀ®è¥Áà gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.