July 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-07-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 498(J), 323, 324, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸À¯Áä ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® ªÁfÃzÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: U˽ªÁqÀ ¸ÉêÀAvÀ qÉà ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ C§ÄÝ® ªÁfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æw¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, ªÀÄĸÁÌ£À JA§ 4 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀµÀðzÀ gÉúÁ£À CAvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ DgÉÆæ UÀAqÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄgÀ¸ÀvÀ ¨ÉÃUÀA @ §ÄvÀÄ® UÀAqÀ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤AiÀiÁzÀ ¥ÀgÀ«£À ¸ÀįÁÛ£Á UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÁQÃgÀ J®ègÀÆ ¸Á: U˽ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ CAvÀ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ M¥ÀàzÀ PÁgÀt DgÉÆæ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ ¢£Á PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ “ªÉÄÊ zÀƸÀgÁ ±Á¢ PÀgÀ¯ÉÃvÀÄ” CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÉgÉPÀÆ eÁ£Éì ªÀiÁgÀzÉÃvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ºÁUÀÄ £ÁzÀ¤ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÉgÁ ªÀÄgÀzÀPÁ ¨ÁvÀ ¸ÀÆ£ï CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ºÀ©§Äâ¤ß¸Á, CtÚ ªÀĺÀäzÀ ªÉÆìģÀ, ºÁUÀÄ vÀªÀÄä D«ÄÃgÀ EªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® §AzÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 19-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ “vÉgÉ ªÀiÁ Qà WÀgÀPÀÆ eÁªÀ ¨ÉÆïÉvÉÆ £ÀÀ» eÁgÀ» ºÉÊ, vÉgÉ PÀÆ eÁ£ï ¸É ªÀiÁgÀPÉ, zÀĸÀgÁ ±Á¢ PÀgÀ¯ÉÃvÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ® §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À £ÁzÀ¤ MwÛ »rzÁUÀ CvÉÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÃgÉPÀÆ ªÀiÁgÀ£É PÉðAiÉÄà vÀĪÀiÁgÁ ¨sÁ¬Ä PÉÆà §Ä¯ÁvÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ, eÉÆgÁV QjazÀÀjAzÀ, CªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, CªÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀîzÉ EzÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2011 gÀAzÀÄ PɸÀgï dªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð EvÀ£À eÉÆvÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ n.«í.J¸ï. JPïì.J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/PÀÆå-9806 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£Á «£ÁAiÀÄPÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ xÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À PÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2011 gÀAzÀÄ 1600 jAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è §jzÀ ±Á» UÁqÀð£À ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠧ÄgÀÄ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ C¥ÀzÁgÀ ¸Á: §Ä£ÀPÀgÀ wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-07-2011 gÀAzÀÄ gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÖ ºÀ¼ÉAiÀÄ fãÀ ²mï (vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ), ¹Öî Væîì, ræªÀÄägïUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÁdĪÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÁ¸ÁÛ¤£À jf¸ÀÖgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV F PɼÀPÀAqÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ d£ÀªÀj 26 gÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 08-07-2011 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ DVgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. PÀ¼ÀĪÀÅ DzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ 1) fãÀ²Ãl (vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ) 95 ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄÝ C.Q. 19000=00, 2) ¹Öî Væîì C.Q. 6000=00 rªÀÄägÀ 10 (JJªÀĦ) 12 C.Q. 4800=00, 3) rªÀÄägÀ 20 (JJªÀĦ) 12 C.Q. 7200=00, »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 37000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀPÁðj ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ, gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ (1) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ UÁAiÀħuÁÚ ¥ËgÀPÁ«ÄðPÀ (2) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ PÀ£ÀßgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÁZÀªÀiÁå£À (3) gÁd±ÉÃRgÀ ¹Ã¤AiÀÄgÀ J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£À & ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgÀ ¸ÀzÀj F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EªÀgÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉñÀðPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌçw E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.