July 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-07-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 436 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁeï vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀ¥Áà ºÉUÉÎ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÀ¼É aîUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀ¥Áà ºÉUÉÎ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉUÉÎ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AQ£À°è ºÀalÖ aîUÀ¼À UÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀQUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ, EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ aîUÀ¼ÀÄ, PÀqÀQ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁV®UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 80,000/- gÀÆ gÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «oÀ×® »ÃgɨÁ« ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÀ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï,L ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, DvÀ¤AzÀ MlÄÖ 32 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀÄ.J®. C.Q 1280=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ CZÀð£Á UÀAqÀ UÀÄAqÉgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ EPÉAiÀÄÄ ªÉAPÀl ªÀiÁPÀuÉ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ¤ªÀiÁð vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ «zÀåªÁ£À vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ@UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ FvÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ §AzÀ ªÀiÁr¢Ý £À£ÀUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj E¯Áè CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «zÀåªÁ£À 2) zÉʪÀvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ@UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 3) ¢¥Á° zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ@UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆAUÀ½ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÀgÉ®ègÀÆ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É J.¦.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA J¦-28/gÀhÄqï-5518 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠩æ£À vÀAzÉ ¨Á®PÀȵÀÚ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: UÀļÀÄA, vÁ: ªÁ¬Ä, f¯Áè: ¸ÁvÁgÁ (JA.J¸ï.) EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-13/Dgï-2170 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±À©âgÀ vÀAzÉ ªÀĪÀĺɧƧSÁ£À PÉÆgÀ§Ä ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: «£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ §¹ìUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀqÀgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÁUÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 315 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÀ ªÉÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ zÀÆgÀÄ E¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀqÀgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.