July 9, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 09-07-2011


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/07/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ D¨ÉÃzÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C§ÄÝ® gÀeÁPÀ CvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ CtÚ C§ÄÝ® ºÀ¦üÃd EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ U˹AiÀiÁ ¦ügÀzÉÆñÀ ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÆZÉðgÉÆÃUÀ EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄR DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 01/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä §ZÀÑ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄZÉðgÉÆÃUÀ §AzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §QÃlzÀ°èzÀÝ ©¹ ¤ÃgÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ DPÉUÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, mÉÆAQ£À ªÉÄïÉ, PÉÆgÀ½£À ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 07/07/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 08/07/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ : 18 ªÀµÀð G: «zsÁåyð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn £ÀA. PÉJ38JZï8394gÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ²æãÁxÀ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ZÀ£Àß §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ vÀUÁgÉ PÁæ¸À ªÀÄÆ®PÀ ©ÃzÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ gÉÆÃqÀ PÉE© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÉE© PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ£ÀA. PÉJ32JªÀiï2291 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÆÌnUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® vÉÆqÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æãÁxÀ¤UÉ §® vÉÆqÉAiÀÄ°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÀ£Àß PÁj£ÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30-06-11 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ : ¨sÉÆë G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Éå ¸Á: d£ÀªÀqÁ EªÀgÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è EvÀgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¤Ãj£À PÉÆgÀvÉ EzÀÄÝ d£ÀgÀÄ ¤ÃjUÁV ¥ÀgÀzÁqÀÄwÛzÁÝgÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ ¤Ãj£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UɺÀj¹ CAvÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëjUÉ PÉýzÁUÀ EzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¤Ãj£À §UÉÎ ¥Àæ±Éß PÉýzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzsÀåPÀëjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¦.r.N DgÉÆæ PÀÄ. ªÀÄAUÀ¯Á vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G: d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N ¸Á: aPÀ¥ÉÃmï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.