July 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-07-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2011 PÀ®A 354 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ©ÃªÀıÉÃnÖ ¨Á¬Ä£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉî¸À ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î vÁ,, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§AuÁÚ ¥sÀƯÁè£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÉÃzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß NUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAzÀgÉ ªÀÄzÁåºÀß 330 UÀAmÉUÉ ¥ÀPÀÌzÀ PÀ©â£À ¨É¼ÉAiÀÄ°èAzÀ DgÉÆæ PÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà WÁgÀ¯ï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G,, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î EªÀ£ÀÄ NªÉÄäÃ¯É §AzÀªÀ£É vÀ£Àß JqÀUÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÉÆÃtÂUÉ »rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ ªÀwÛ »rzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2011 PÀ®A 20(©) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 07/07/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ, ¨sÁ°Ì PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À r¥ÉÆà DZÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì-¤Ã®AUÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è MAzÀÄ ¨ÁåUÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 0630 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ¨ÁåUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀzÀ°è UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀĺÀgÁµÀÖç gÁdåPÉÌ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÉÝ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ/«¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä DvÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÉÆÃgÀªÀiÁ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁ : PÉÆgÉgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÁ : f UÀÄ®âUÁð CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ DgÉÆævÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 5 PÉ f UÁAeÁªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¥ÀAZÁ¼À ¸Á: ¨sÁl¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁw §rUÉgÀ ¸Á: ¨sÁl¸ÁAV UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ UÁæªÀÄ¢AzÀ 6 UÀAmÉUÉ §¹ìUÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CPÀÌ ¥ÀPÀÌ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀjzÀÝ J¯Áè UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ CªÀ£À §UÉÎ ¥ÀvÉÛ ºÀvÀÛ°¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2011 PÀ®A 79(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ªÀälPÁ, dÆeÁlzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ gÀªÀgÉÆA¢UÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E¸Áä¬Ä® RÄgÉö gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÉºÀgÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ £ÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á¯É¸Á§ @ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀºÁ¨ÉÆâݣÀ RÄgÉö ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G// ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// ZËvÁ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Áà CAvÀ w½¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ £ÀA©¹ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwzÉÝÃ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀwÛgÀ 3 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 1080/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£Àäß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 07/07/11 gÀAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ 1030 UÀAmÉUÉ PÉÆû£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹ ¤AvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è E§âgÀÄ ¤AvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjUÉ Drj ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA¨Á £À¹Ã©£À Dl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý ¸ÀªÁðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Á àPÁ¯ÉÆÃf ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À EvÀ£À ºÀwÛgÀ gÀÆ: 340=00 MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ 2) UÀÄgÀÄ vÀAzÉ ©ÃªÀıÁå zÀAvÉÆÃf EvÀ£À ºÀwÛgÀ gÀÆ: 380=00 MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹êÀÄ£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁf ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.15«7525 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è E£ÉÆßçâ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ G¸Áä£À UÀAd¢AzÀ ¨É£ÀPÀ£À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÉÆmÉAiÀÄ ¢°è zÀªÁðeÁ ºÀwÛgÀ ºÁf ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÁAiÀÄqÀgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr PɼÀUÉ ©½¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¨sÀÄdzÀ »A§¢UÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ C®°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, E£ÉÆßçâ¤UÉ C®à ¸Àé®à UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ºÁf FvÀÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ, vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æà zÉêÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ UËgÀ±ÉÃnÖ, «zsÁåyð, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ528gÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAqÀgÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®VAvÀ ªÀÄÄAzÉ PÁgÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸ÀºÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀÀ »A¢¤AzÀ §¸ï £ÀA. PÉJ38J¥sÀ452 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr PɼÀUÉ ©½¹ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃr£À JqÀ §¢AiÀÄ gÉÆÃr¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆìÄd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ¤UÀÆ rQÌ ªÀiÁr ©½¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÁ® ªÀÄÄjzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdPÉÌ, JqÀUÁ°£À »A§¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉƬÄd¤UÉ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07-07-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÁªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á/ ºÀ¼É £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆV¯Áè CAvÀ PÉý ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä EvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ CªÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ£É CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JzÀÄgÀÄ ªÀÄvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É CAvÀ CAzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸À® £À£ÀUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 06/07/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉÆÃw¯Á® vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ ¨sÉÆë ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ PɸÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ¢AzÀ 5 d£ÀgÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà JªÀiï.ºÀZï.12 ©J-5667 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄúÀPÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ C£À¸ÀgÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà JªÀiï.ºÀZï.12 ©J-5667 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ ©æÃeï ¸À«ÄÃ¥À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185, 181 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2011 ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÉ¼ÀªÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ® ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¨Á°Ì FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀLPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 39 E 952 £ÉÃzÀÄÝ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄß »rzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁr¹ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.